Informacija o zahtjevu OPUO postupka – zahvat izgradnje pogona za preradu voćnih sokova i voćnih namaza kapaciteta 5t/dan, na k.č.br. 986, k.o. Kloštar Podravski

Nositelj zahvata, Terra Food d.o.o., Dravska ulica 17, Koprivnica podnio je, temeljem članka 78. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” br. 80/13, 153/13 i 78/15) i članka 24.- 27. Uredbe o procijeni utjecaja zahvata na okoliš  („Narodne novine“ br. 61/14 i 3/17), zahtjev za provođenjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat izgradnje pogona za preradu voćnih sokova i voćnih namaza kapaciteta 5t/dan, na k.č.br. 986, k.o. Kloštar Podravski.

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti svoje mišljenje s obrazloženjem o potrebi provođenja PUO postupka u pisanom obliku na adresu Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80 prema Informaciji iz privitka. Detalje zahvata možete naći u  Elaboratu zaštite okoliša koji prenosimo u privitku.

Postupak vodi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike te je istom moguće pristupiti na  službenim stranicama Ministarstva (http://puo.mzoip.hr/hr/opuo/opuo-postupci-2017.html).

U privitku je Informacija i Elaborat.

Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode