Informacija o zahtjevu za OPUO postupak – građevina za intenzivni uzgoj svinja na k.č.br.4256, k.o. Virje, Općina Virje nositelja zahvata FILAGRO d.o.o., Zagreb

Nositelj zahvata, FILAGRO d.o.o., Palinovečka 19d, Zagreb podnio je, temeljem članka 82. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” br. 80/13, 153/13 i 78/15) i članka 25. Uredbe o procijeni utjecaja zahvata na okoliš  („Narodne novine“ br. 61/14 i 3/17), zahtjev za provođenjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat izgradnje građevina za intenzivni uzgoj svinja ukupnog kapaciteta 112 mjesta za krmače i 1032 mjesta za tovljenike u jednom proizvodnom ciklusu na k.č.br. 4256 k.o. Virje.

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti svoje mišljenje s obrazloženjem o potrebi provođenja PUO postupka u pisanom obliku na adresu Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80 prema uputi u priloženoj Informaciji i OPUO Elaboratu zaštite okoliša koje prenosimo u privitku, a koji su objavljeni na službenim stranicama nadležnog Ministarstva http://puo.mzoip.hr/hr/opuo/opuo-postupci-2018.html.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

Izvor slike: Elaborat zaštite okoliša, IPZ d.o.o., Zagreb, veljača 2018. godine