Informacija o zahtjevu za OPUO postupak – zahvat izgradnje sekundarnog vodovoda u Šemovcima, nositelj zahvata Općina Virje

Nositelj zahvata, Općina Virje, Đure Sudete 10, Virje podnio je, temeljem članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” br. 80/13, 153/13 i 78/15) i članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procijeni utjecaja zahvata na okoliš  („Narodne novine“ br. 61/14 i 3/17), zahtjev za provođenjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat izgradnje sekundarnog vodovoda u Šemovcima, Općina Virje. Predmetni postupak se provodi obzirom da je planirani zahvat naveden u točki 9.1.. Priloga II. Uredbe kao zahvati urbanog razvoja (sustavi odvodnje, sustavi vodoopskrbe,…).

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti svoje mišljenje s obrazloženjem o potrebi provođenja PUO postupka na adresu Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80 najkasnije do 14. siječnja 2018. godine. Sve detalje možete naći u Informaciji i OPUO Elaboratu zaštite okoliša koji se nalazi u privitku, a koji su objavljeni i na službenim stranicama nadležnog Ministarstva (http://puo.mzoip.hr/hr/opuo/opuo-postupci-2017.html)

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode