Izmjena i dopuna Javnog poziva za tekući projekt: T 100043 Potpora male vrijednosti za okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. i 137/15), članka 55. Statuta Koprivničko–križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije” broj 7/13., 14/13., 9/15. i 11/15. – pročišćeni tekst), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 20/16, 21/16, 10/17 i 15/17), članka 8. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2017. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 20/16. 10/17 i 15/17) i Programa: 1016 Ruralni razvoj, (KLASA:400-06/16-01/31, URBROJ: 2137/1-04/10-16-14, od 14. prosinca 2016. i KLASA:400-06/17/01/27, URBROJ:2137/01-04/10-17-13 od 26. rujna 2017. ), Župan Koprivničko-križevačke županije objavljuje

IZMJENU I DOPUNU JAVNOG POZIVA
ZA TEKUĆI PROJEKT: T 100043
POTPORA MALE VRIJEDNOSTI
ZA OKRUPNJAVANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

I.

Točka I. mijenja se i glasi:“ Korisnici subvencije za potporu male vrijednosti za okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. Za provođenje tekućeg projekta T 100043 u Proračunu Koprivničko – križevačke županije, opći prihodi i primici za 2017. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 540.000,00 kuna.“

II.

Budući da je ukupni zbroj iznosa zaprimljenih zahtjeva za predmetnu potporu, bio 854.039,50 kuna, što je znatno više od osiguranih proračunskih sredstava za 2017. godinu, koja su iznosila 300.000,00 kuna, a rebalansom Proračuna od 26. rujna 2017. godine, povećana su na 540.000,00 kuna, po ovom Javno pozivu neće se zaprimati novi zahtjevi korisnika u 2017. godini.

Zahtjevi koji se u 2017. godini neće realizirati zbog nedostatka proračunskih sredstava, moći će se realizirati novim zahtjevom u 2018. godini nakon objave Javnog poziva, bez dodatne dokumentacije.

III.

Izmjena i dopuna javnog poziva za tekući projekt: T 100043 potpora male vrijednosti za okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta, objaviti će se na stranici Koprivničko – križevačke županije (www.kckzz.hr).

ŽUPAN
KOPRIVNIČKO–KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA:320-02/17-01/22
URBROJ:2137/1-04/13-17-2
Koprivnica, 17. 10. 2017. godine

ŽUPAN:
Darko Koren, ing. građ.