Izmjene i dopune Javnog poziva za tekući projekt: T 100054 Potpora male vrijednosti za zdravlje i jačanje genetskog potencijala u stočarstvu

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15. i 123/17.), članka 55. Statuta Koprivničko–križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije” broj 7/13., 14/13., 9/15. 11/15. 2/18. i 3/18 – pročišćeni tekst), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2018. Godinu i projekcije za 2019. i 2020. Godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 19/17.), članka 8. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2018. Godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 19/17.) i Programa: 1016 Ruralni razvoj ( KLASA:400-06/17-01/42, URBROJ:2137/1-04/03-17-11 od 04. Prosinca 2017. i KLASA:400-06/18-01/6, URBROJ:2137/1-04/13-18-4 od 24. svibnja 2018. ), Župan Koprivničko-križevačke županije donosi

IZMJENE I DOPUNE JAVNOG POZIVA
ZA TEKUĆI PROJEKT: T 100054
POTPORA MALE VRIJEDNOSTI
ZA ZDRAVLJE I JAČANJE GENETSKOG POTENCIJALA U STOČARSTVU

I.

Točka II Mjerila i kriteriji kojima moraju udovoljiti podnositelji zahtjeva za subvenciju mijenja se i glasi:

II.

Mjerila i kriteriji kojima moraju udovoljiti podnositelji zahtjeva za subvenciju
1. Pravne i fizičke osobe iz djelatnosti poljoprivrede, podnositelji zahtjeva za subvenciju, moraju imati prebivalište odnosno sjedište na području Koprivničko–križevačke županije. Korisnici sa područja jedinica lokalne samouprave (u daljnjem tekstu JLS) prema indeksu razvijenosti JLS (Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti NN 132/17), koje samostalno nemaju rezervirana sredstva za istu namjenu u proračunu za 2018. godinu, osim za namjene u točki 2. pod b, c i d, prihvatljivi su podnositelji zahtjeva.

2. Subvencionirati će se:

a) Umjetna oplodnja rasplodnim materijalom visoke kvalitete za korisnike iz JLS I., II., III. i IV skupine prema indeksu razvijenosti JLS, subvencionirati će se ukoliko JLS samostalno ne provode isti projekt,
b) Zdravstvena zaštita životinja (uključujući i pčele) za korisnike iz svih JLS koje nemaju vlastiti projekt sufinanciranja,
c) Nabava uzgojno valjanih rasplodnih nerastova,
d) Evidencija i označavanje autohtone peradi,
e) Za korisnike u sustavu PDV-a isti nije prihvatljiv trošak;

3. Subvencionirati će se 30%, ali ne više od 10.000,00 kuna po korisniku od prihvatljivih troškova, a nakon izvršene veterinarske usluge od strane ovlaštenih pravnih i fizičkih osoba.
Subvencionirati će se nabava uzgojno valjanih rasplodnih nerastova u 100% iznosu troškova, ali ne više od 15.000,00 kuna/grlo i ne više od 60.000,00 kuna u ukupnom zbroju subvencije svih zahtjeva, OPG-ovima koji se bave držanjem uzgojno valjanih nerasta, a upisani su u Upisnik uzgajivača uzgojno valjanih životinja.
Subvencionirati će se evidencija i označavanje autohtonih pasmina zagorskog purana i kokoši hrvatice u iznosu od 7.000,00 kuna u ukupnom iznosu svih zahtjeva, OPG-ovima koji se bave držanjem uzgojno valjanih grla zagorskog purana i kokoši hrvatica, a upisani su u Upisnik uzgajivača uzgojno valjanih životinja.
Zahtjevi će se razmatrati uvažavajući ograničenje potpore male vrijednosti do 15.000 Eura u kunskoj protuvrijednosti tijekom bilo kojeg razdoblja od 3 fiskalne godine, nakon izvršene potpore male vrijednosti za postizanje standarda ekonomske veličine u poljoprivrednoj proizvodnji (EU 1408/13).

4. U skladu sa načelom izbjegavanja dvostrukog financiranja, koje je propisano člankom 7., stavak 2. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ 30/15), prihvatljivi zahtjevi za subvencioniranje su samo oni koji nisu subvencionirani od strane EPFRR i mjerama propisanim Programom ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. – 2020.

5. Zahtjev za potporu podnosi se jednom godišnje.

6. Prihvatljivim troškovima smatrati će se računi nastali od 01.01. 2018. godine.

II.

Točka III. Mijenja se i glasi:

III.

Potrebna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja zahtjeva za subvenciju

  1. Kopije računa za umjetno osjemenjivanje, zdravstvenu zaštitu životinja, kupnju uzgojno valjanih nerasta i evidenciju i označavanje autohtonih pasmina zagorskog purana i kokoši hrvatice;
  2. Dokaz o plaćanju po računima;
  3. Kopija žiro računa /IBAN;
  4. Dokaz o upisu u Upisnik uzgajivača uzgojno valjanih životinja ((ukoliko se potpora odnosi na kupnju uzgojno valjanih nerasta ili evidentiranje i označavanje uzgojno valjanih grla zagorskog purana ili kokoši hrvatice);
  5. Rodovnik (ukoliko se potpora odnosi na kupnju uzgojno valjanih nerasta ili evidentiranje i označavanje uzgojno valjanih grla zagorskog purana ili kokoši hrvatice)
  6. Dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;
  7. Izjava o potpori male vrijednosti.

ŽUPAN
KOPRIVNIČKO–KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA:320-08/18-01/1
URBROJ:2137/1-04/13-18-2

Koprivnica, 04.06.2018. godine

ŽUPAN:
Darko Koren, ing. građ.