Javni poziv A – 100158 Sufinanciranje rashoda jedinica lokalne samouprave za dezinsekciju

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15. i 123/17.), članka 55. Statuta Koprivničko–križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije” broj 7/13., 14/13., 9/15. i 11/15. – pročišćeni tekst), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 19/17.), članka 8. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2018. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 19/17.) i Programa: 1016 Ruralni razvoj ( KLASA:400-06/17-01/42, URBROJ:2137/1-04/03-17-11 od 04. prosinca 2017.), Župan Koprivničko-križevačke županije donosi

JAVNI POZIV
A – 100158 SUFINANCIRANJE RASHODA
JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA DEZINSEKCIJU

I.

Pozivaju se jedinice lokalne samouprave s područja Koprivničko – križevačke županije da u skladu s Aktivnosti: A – 100158 Sufinanciranje rashoda jedinica lokalne samouprave za dezinsekciju na području Koprivničko – križevačke županije u 2018. godini, dostave svoje zahtjeve. Za provođenje Aktivnosti A 100158 na kontu 329 u 2018. godini osigurana su sredstva u Proračunu Koprivničko – križevačke županije u iznosu od 35.000,00 kuna.

II.

Mjerila i kriteriji kojima moraju udovoljiti podnositelji zahtjeva za sufinanciranje

  1. Zahtjev za sufinanciranje mogu podnijeti jedinice lokalne samouprave s područja Koprivničko-križevačke županije,
  2. Sufinancirati će se rashodi jedinica lokalne samouprave za sufinanciranje dezinsekcije u iznosu od 30% troškova na osnovu podnesenog zahtjeva i sklopljenog ugovora o poslovnoj suradnji koji se sklapa između Jedinica lokalne samouprave i Izvoditelja dezinsekcije.
  3. Zahtjev za sufinanciranje mogu podnositi sve jedinice lokalne samouprave s područja Koprivničko –križevačke županije koje su sukladno Zakonu o regionalnom razvoju RH („Narodne novine“ 174/14. i 123/17.) razvrstane u I.,II.,III., i IV. skupinu koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u kategoriji ispodprosječno razvijenih. Iznos subvencije može biti maksimalno 2.500,00 kuna po podnositelju zahtjeva.
  4. Nakon obračuna i po Zaključku sredstva se doznačuju Jedinici lokalne samouprave na račun.
  5. Iznos PDV-a je prihvatljiv trošak.
  6. Zahtjev za sufinanciranje podnosi se jednom godišnje.

III.

Potrebna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja zahtjeva za sufinanciranje

  1. Obrazac zahtjeva „A-1001158“,
  2. Sporazum/Ugovor sa izvoditeljem dezinsekcije,
  3. Računi za dezinsekciju,
  4. Kopija IBAN-a(žiro-računa).

IV.

Načini i rokovi podnošenja zahtjeva

Zahtjev se podnosi do 03. prosinca 2018. godine, odnosno do utroška sredstava na propisanom obrascu uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju koji zainteresirani mogu dobiti u sjedištu Koprivničko-križevačke županije, A. Nemčića 5, 48000 Koprivnica, www.kckzz.hr – javni pozivi, a ispunjeni zahtjev i pripadajuća dokumentacija dostavlja se na adresu:

Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu
A.Nemčića 5, 48000 Koprivnica
s naznakom „T-100158“

Nepotpuni zahtjevi, kao i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija iz točke III. ovog Javnog poziva neće se razmatrati.

V.

Način plaćanja

Zaključak o isplati sufinanciranja donosi Župan Koprivničko-križevačke županije na osnovu kojeg će Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu Koprivničko-križevačke županije izvrši isplatu sredstava Jedinici lokalne samouprave za dezinsekciju na žiro račun.

VI.

Oglašavanje i informacije

Javni poziv objaviti će se na stranici Koprivničko-križevačke županije (www.kckzz.hr), a sve ostale informacije mogu se dobiti u sjedištu Koprivničko-križevačke županije, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu, A. Nemčića 5, 48000 Koprivnica ili na telefon 048/658-135 i na e-mail zdenka.maric@kckzz.hr.

ŽUPAN
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA: 320-01/18-01/04
URBROJ: 2137/1-04/12-18-1
Koprivnica, 23. veljače 2018.

ŽUPAN:
Darko Koren, ing. građ., v.r.