Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava prijenosa električne energije – izgradnja spojnih kabelskih 10(20) kV vodova između TS 10(20)/0,4 kV “Kozarevac 2” – “Kozarevac 1”, “Kozarevac 1” – “Kozarevac 3” i “Kozarevac 1” – “Kozarevac 4”

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Đurđevac

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000006
URBROJ: 2137/1-05/107-18-0008
Đurđevac, 26.01.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Koprivnica , HR-48000 Koprivnica, Hrvatske državnosti 32
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole za

  • građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava prijenosa električne energije – izgradnja spojnih kabelskih 10(20) kV vodova između TS 10(20)/0,4 kV “Kozarevac 2” – “Kozarevac 1”, “Kozarevac 1” – “Kozarevac 3” i “Kozarevac 1” – “Kozarevac 4”,

na k.č.br.: 379/2, 380/1,1532,1539, 1533, 158/43, 1562/1, 1143, 501, 1145/1, 546/1, 546/2,1596/60, 1596/18, 450, 1596/20, 491/2, 506, 502, 52672, 1596/38, 614, 615, 1111, 1112/1, 1113, 1114, 639/3, 603/1, 603/3, 603/2 k.o. Kozarevac Kozarevac,.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 06.02.2018. godine od 08:00 do 10:00 sati, na lokaciji – Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Đurđevac, Ulica Stjepana Radića 1, 48350 Đurđevac, soba br. 27.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Izmjene i dopune građevinske dozvole može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Mirjana Leščan, građ.teh.