Javni poziv za aktivnost A 100101 Izrada dokumentacije za širokopojasni internet

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 7/13, 14/13, 9/15 i 11/15 – pročišćeni tekst), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2016. godinu  i projekcije za 2017. i 2018. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 12/15) članka 8. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko križevačke županije za 2016. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 12/15), točke D Programa 1007 Komunalno gospodarstvo, u dijelu koji se odnosi na aktivnost A 100101 Izrada dokumentacije za širokopojasni internet, KLASA: 400-06/15-01/45, URBROJ: 2137/1-03/09-15-11 od 26. studenog 2015. godine, župan Koprivničko-križevačke županije raspisuje

J A V N I   P O Z I V
za aktivnost A 100101 Izrada dokumentacije za širokopojasni internet

na području Koprivničko-križevačke županije u 2016. godini

I.

Pozivaju se zainteresirane jedinice lokalne samouprave koje su potpisale Sporazum o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave u Projektu izgradnje širokopojasne infrastrukture za pristup Internetu (u daljnjem tekstu: JLS) da u skladu s Aktivnosti A 100101 Izrada dokumentacije za širokopojasni internet, KLASA: 400-06/15-01/45, URBROJ: 2137/1-03/09-15-11 od 26. studenog 2015. godine, za koji je rezervirano 340.175,00 kn, dostave svoje zahtjeve.

Zahtjev za sufinanciranje izrade dokumentacije za širokopojasni internet mogu podnijeti JLS s područja Koprivničko-križevačke županije i to I., II. i III. skupine razvijenosti (Temeljem Odluke Vlade RH o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti od 27.12.2013. Narodne novine br. 158/13), a JLS koje su financirale izradu dokumentacije za širokopojasni Internet iz tuđih izvora sredstava, obavezne su priložiti Ugovor.

II.

JLS koja je temeljem Sporazuma o suradnji postala provoditelj Projekta, u provedbi postupka javne nabave, sklapanja ugovora s izvoditeljem i drugim poslovima provedbe Projekta izgradnje širokopojasne infrastrukture za pristup Internetu, kao podnositelj zahtjeva za sredstva pomoći/sufinanciranje mora ulagati u razvoj širokopojasne infrastrukture za područje svih JLS potpisnica Sporazuma o suradnji.

III.

Sredstva prema ovom programu, odnosno aktivnosti namijenjena su za ona područja koja ne zadovoljavaju Digitalnu agendu za Europu (DAE) zbog čega je potrebno izraditi program razvoja širokopojasnog Interneta za svaku JLS da bi se utvrdilo točno stanje mogućnosti povlačenja sredstava iz EU fondova.

Prihvatljivi troškovi su troškovi nastali u 2015. godini a odnose se na troškove izrade Studije izvodljivosti, Plana razvoja širokopojasne infrastrukture, Potpore JLS u provedbi javne rasprave i Izradu konačne verzije Projekta razvoja širokopojasne infrastrukture, odnosno prve 4 LOT faze, kao i troškovi PDV-a.

Sufinancirati će se 100% od ukupnog učešća u financiranju projekta od strane JLS, isplaćeno iz vlastitih izvora sredstava. JLS realiziraju kapitalnu pomoć podnošenjem Zahtjeva na propisanom obrascu nakon objavljenog javnog poziva.

IV.

Prilikom podnošenja zahtjeva potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:

  1. Sporazum o suradnji u Projektu izgradnje širokopojasne infrastrukture za pristup Internetu
  2. Ugovor o javnim uslugama sklopljen između JLS i izvršitelja ugovorenih usluga na izradi Projekta
  3. Ugovor o sufinanciranju – ukoliko je JLS ostvarila sredstva pomoći iz drugih vanjskih izvora
  4. Izjava o vlastitom financiranju – ukoliko JLS nije ostvarila sredstva iz drugih vanjskih izvora
  5. Ovjerenu situaciju/račun o izvedenim radovima/uslugama
  6. Potvrdu o izvršenom plaćanju ili Izjavu da račun nije plaćen

V.

Zahtjev upotpunjen dokumentacijom navedenom u točki IV. Javnog poziva, podnosi se do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 29. veljače 2016. godine na adresu:

Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu
Antuna Nemčića 5
48000 Koprivnica

Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

 VI.

Župan donosi Rješenje o kapitalnoj pomoći temeljem kojeg će Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu izvršiti isplatu podnosiocu zahtjeva.

VII.

Ovaj Javni poziv objavljuje se na Internet stranici Koprivničko-križevačke županije www.kckzz.hr i dostavlja se JLS elektroničkom poštom. Sve informacije se mogu dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu, soba 61/II, na telefon 658-235 ili na e-mail: emilija.cvelber@kckzz.hr.

ŽUPAN
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA: 340-09/16-01/2
URBOJ: 2137/1-04/09-16-1
Koprivnica, 03. veljače 2016.

Ž U P A N :
Darko Koren, ing. građ., v.r.