Javni poziv za Aktivnost: A – 100119 Županijske izložbe i sajmovi

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15. i 123/17.), članka 55. Statuta Koprivničko–križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije” broj 7/13., 14/13., 9/15. i 11/15. – pročišćeni tekst), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 19/17.), članka 8. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2018. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 19/17.) i Programa: 1016 Ruralni razvoj ( KLASA:400-06/17-01/42, URBROJ:2137/1-04/03-17-11 od 04. prosinca 2017.), Župan Koprivničko-križevačke županije donosi

JAVNI POZIV
ZA AKTIVNOST: A – 100119
ŽUPANIJSKE IZLOŽBE I SAJMOVI

I.

Pozivaju se Obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrtnici, trgovačka društva i drugi poslovni subjekti da u skladu sa Aktivnosti: A – 100119 Županijske izložbe i sajmovi – na području Koprivničko – križevačke županije i drugim županijama na području Republike Hrvatske u 2018. godini, dostave svoje zahtjeve.

II.

Mjerila i kriteriji kojima moraju udovoljiti podnositelji – izlagači

1. Obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrtnici, trgovačka društva i drugi poslovni subjekti podnose zahtjeve za izlaganje na:

– Proizvodi hrvatskog sela (Pučko otvoreno učilište Zagreb) 16. – 18. 03. 2018.,
– Proljetni međunarodni Bjelovarski sajma 04. – 08. 04. 2018.,
– Tradicija naših starih (Koprivnica) 14. 04. 2018.,
– Dani travnjaka (sajmište Koprivnica) 04.,05. i 06. 05. 2018.,
– Hrvatsko nacionalno blago (Zagreb, Europski trg) 28.05. – 01.06.2018.,
– Međunarodni sajam poduzetništva Mesap (Nedelišće) 15. – 17. 06. 2018.,
– Dan povrća (Koprivnica) 07. 07. 2018.,
– Jesenski međunarodni Bjelovarski sajma (Gudovac) 07. – 09. 09. 2018.,
– Dani voća (Đurđevac) 05. i 06. 09. 2018.,
– Međunarodni voćarski sajam Donji Kraljevac 02. i 03. 11. 2018.

2. Koprivničko-križevačka županija osigurati će izlagački prostor na izložbama, sajmovima i drugim manifestacijama u cilju prezentacije, prodaje i izlaganja proizvoda,

3. Obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrtnici i drugi poslovni subjekti prilikom prijave na izložbe, sajmove i drugim događajima od važnosti za Koprivničko-križevačku županiju moraju imati svu potrebnu dokumentaciju za izlaganje i prodaju svojih proizvoda.

III.

Potrebna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja zahtjeva

  1. Obrazac A 100119 – Zahtjev za sudjelovanje na izložbama, sajmovima i drugim događajima,
  2. Dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, obrtnica, kao i potrebna dokumentacija kojoj se dokazuje nesmetana prodaja i izlaganje na izložbama, sajmovima i slično.

IV.

Načini i rokovi podnošenja zahtjeva

Zahtjev se podnosi do 02. lipnja 2018. godine, a sve informacije mogu se dobiti u sjedištu Koprivničko-križevačke županije, Antuna Nemčića 5, 48000 Koprivnica, www.kckzz.hr – javni pozivi). Obrazac zahtjev za sudjelovanje na izložbama, sajmovima i drugim događajima dostavlja se na adresu:

Koprivničko-križevačka županija,
Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu,
Antuna Nemčića 5,
48000 Koprivnica,

s naznakom «A-100119»

Nepotpuni zahtjevi, kao i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija iz točke III. ovog Javnog poziva neće se razmatrati.

Podnositelji zahtjeva koji će zadovoljiti uvjete Javnog poziva biti će unaprijed obaviješteni o sudjelovanju na izložbama, sajmovima i drugim manifestacijama u cilju prezentacije, prodaje i izlaganja proizvoda

V.

Javni poziv objavljen je na stranici Koprivničko – križevačke županije (www.kckzz.hr), a obavijest o javnim pozivima objavit će se u Glasu Podravine i Prigorja.

Sve informacije mogu se dobiti u sjedištu Koprivničko–križevačke županije, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu, Ulica Antuna Nemčića 5, 48000 Koprivnica, na telefon 658-135 i na e-mail zdenka.maric@kckzz.hr i denis.maksic@kckzz.hr.

ŽUPAN
KOPRIVNIČKO–KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA: 320-01/18-01/10
URBROJ: 2137/1-04/03-18-1
Koprivnica, 23. veljače 2018. godine

ŽUPAN:
Darko Koren, ing.građ., v.r.