JAVNI POZIV za kapitalni projekt K 100001 Poticanje ravnomjernog razvoja Županije u 2018. godini

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 7/13, 14/13, 9/15 i 11/15 – pročišćeni tekst), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 19/17) i članka 8. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2018. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 19/17), Programa 1007 Komunalno gospodarstvo KLASA: 400-06/17-01/42, URBROJ: 2137/1-04/04-17-7 od 4. prosinca 2017. godine kapitalnog projekta K 100001 Poticanje ravnomjernog razvoja Županije, župan Koprivničko-križevačke županije raspisuje

J A V N I     P O Z I V
za kapitalni projekt K 100001 Poticanje ravnomjernog razvoja Županije u 2018. godini

I.

Pozivaju se zainteresirane jedinice lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: JLS) da u skladu s Kapitalnim projektom K 100001 Poticanje ravnomjernog razvoja Županije, KLASA: 400-06/17-01/42, URBROJ: 2137/1-04/04-17-7 od 4. prosinca 2017. godine za koji je rezervirano 2.800.000,00 kn, dostave svoje zahtjeve.

Zahtjev za poticanje ravnomjernog razvoja Županije u 2018. godini mogu podnijeti JLS sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine broj 132/17.) za I, II, III i IV skupinu prema vrijednosti indeksa koji je manji od 100%, a odnosi se na ispod prosječno razvijene JLS.

II.

JLS kao podnositelji zahtjeva za kapitalnu pomoć mogu ulagati u izgradnju i opremanje kapitalnih objekata od posebnog interesa JLS-e na području Koprivničko-križevačke županije:

– Izgradnju kapitalnih objekata i njihovo opremanje (javne ustanove, javne površine, pješačko-biciklističke i turističke staze, uređenje i rekonstrukciju nerazvrstanih cesta, lokalne ceste, javnu rasvjetu i druge javne prostore u naseljima),
– Saniranje divljih, privremenih odlagališta otpada i sl.,
– Izradu projektno-tehničke dokumentacije za apliciranje prema Javnim pozivima za dodjelu bespovratnih sredstava iz fondova EU,
– Izgradnju i sanaciju postojećih objekata, nabavu opreme, izgradnju solarnih sustava na zgradama od javnog interesa (dječji vrtići i jaslice, društveni domovi, domovi kulture i druge javne zgrade, mrtvačnice, zamjene krovišta, uređenje stočnog sajmišta, groblja i sl.).

Prihvatljive su situacije i računi za radove koji su izvedeni u 2017. godini ili se provode tijekom 2018. godine. Ukoliko JLS ima kapitalni projekt od iznimne važnosti, a nije naveden u ovom Javnom pozivu može ga prijaviti i bit će predmet kapitalne pomoći ukoliko za predmetnu namjenu nisu rezervirana sredstva po Kapitalnim projektima u Županijskom proračunu.

Kapitalna pomoć iznosi do 50% od ukupnog učešća u financiranju kapitalnog projekta od strane JLS, a najviše 200.000,00 kn godišnje po JLS gdje su neprihvatljivi troškovi PDV-a i trošak nadzora. Jedinice lokalne samouprave realiziraju kapitalnu pomoć podnošenjem Zahtjeva na propisanom obrascu, nakon objavljenog javnog poziva i dostavom sve potrebne dokumentacije.
Svaka JLS može dostaviti i više zahtjeva za različite projekte, do potrošnje ukupnog mogućeg iznosa sufinanciranja od 200.000,00 kn godišnje.

III.

Prilikom podnošenja zahtjeva potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:

1. Kopiju ugovora o izvođenju radova s izvođačem ili za nabavu opreme,
2. Kopiju ovjerene situacije/računa o izvedenim radovima ili nabavljenoj opremi,
3. Obrazac Zahtjeva K 100001/18,
4. Potvrdu o izvršenom plaćanju ili Izjavu da račun nije plaćen,
5. Ugovor o cesiji – ako situacija ili račun nisu plaćeni, do visine odobrene zatražene kapitalne pomoći,
6. Ugovor o sufinanciranju, ako je zaključen s drugim pravnim osobama (Fondovi, Ministarstva i druga tijela),
7. Izjavu načelnika o statusu kapitalnog projekta – utvrđen poseban interes JLS za kapitalnu investiciju, odnosno Odluku predstavničkog tijela ili Program gradnje.

IV.

Zahtjev se podnosi do 21.12.2018. godine, odnosno do utroška sredstava na propisanom obrascu uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju koju zainteresirani mogu potražiti na www.kckzz.hr ili dobiti u sjedištu Koprivničko-križevačke županije, Antuna Nemčića 5, 48000 Koprivnica.

Ispunjeni zahtjev za sufinanciranje kapitalne pomoći dostavljaju se na adresu:

Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu
Antuna Nemčića 5
48000 Koprivnica

s naznakom OBRAZAC ZK – 100001/18

Nepotpuni zahtjevi, kao i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija iz točke II. ovog Javnog poziva neće se razmatrati.

V.

Župan donosi Zaključak o dodjeli kapitalne pomoći temeljem kojeg će Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu izvršiti isplatu podnosiocu zahtjeva.

VI.

Javni poziv objaviti će se na mrežnim stranicama Koprivničko-križevačke županije (www.kckzz.hr) i dostaviti na adrese Jedinica lokalne samouprave i komunalnih poduzeća.
Dodatne informacije možete zatražiti na e-mail: miroslav.vrban@kckzz.hr ili telefon/faks: 658 – 235.

ŽUPAN KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA: 402-07/18-01/1
URBOJ: 2137/1-04/04-18-01
Koprivnica, 30. siječnja 2018.

Ž U P A N :
Darko Koren, ing. građ.,v.r.