Javni poziv za kapitalni projekt K 100013 Kapitalna pomoć za izgradnju vodnokomunalnih građevina u 2020. godini

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 7/13, 14/13, 9/15, 11/15 – pročišćeni tekst, 2/18, 3/18 – pročišćeni tekst), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 18/19) i članka 8. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 18/19), Programa 1008 Vodno gospodarstvo, K-100013 Kapitalna pomoć za izgradnju vodnokomunalnih građevina KLASA: 400-06/19-01/27, URBROJ: 2137/1-04/04-19-6 od 2. prosinca 2019. godine, Župan Koprivničko-križevačke županije raspisuje

J A V N I P O Z I V
za kapitalni projekt K 100013
Kapitalna pomoć za izgradnju vodnokomunalnih građevina u 2020. godini

Korisnici kapitalne pomoći

I.

A. Korisnici kapitalne pomoći za izgradnju vodnokomunalnih građevina su jedinice lokalne samouprave na čijem se administrativnom području izgrađuju sustavi za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda ukoliko su partneri suvlasnici društva registrirani javni vodni isporučitelj, koji je nositelj investicije u projektu gradnje sufinanciranom iz sredstava fondova EU bespovratnim izvorom pomoći (OP konkurentnost i kohezija, Program ruralnog razvoja).
Za troškove izgradnje vodnokomunalne infrastrukture utvrđuje se kapitalna pomoć na osnovu indeksa razvijenosti jedinice lokalne samouprave:
A.1. za potpomognuta područja razvrstana od I. do IV. skupine po indeksu razvijenosti intenzitet kapitalne pomoći je 50% od iznosa vlastitog učešća jedinice lokalne samouprave,
A.2. za iznad prosječno razvijena područja razvrstana od V. do VIII. skupine po indeksu razvijenosti intenzitet kapitalne pomoći je 20% od iznosa vlastitog učešća jedinice lokalne samouprave.
PDV i troškovi nadzora investicije nisu prihvatljivi trošak.

B. Korisnici kapitalne pomoći za projekte gradnje vodnokomunalne infrastrukture, od posebne važnosti za zajednicu, čija je svrha izgradnja priključaka za vodne usluge na parcelama korisnika su jedinice lokalne samouprave ili javni vodni isporučitelj, koji je za jedinicu lokalne samouprave nositelj investicije, bez obzira što se investicija financira isključivo vlastitim izvorima jedinice lokalne samouprave ili/i sredstvima javnog vodnog isporučitelja odnosno uz pomoć nacionalnog izvora sredstava.
Za troškove gradnje priključaka na sustave javne vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda na parcelama korisnika vodne usluge, utvrđuje se kapitalna pomoć na osnovu indeksa razvijenosti jedinice lokalne samouprave:
B.1. za potpomognuta područja razvrstana od I. do IV. skupine po indeksu razvijenosti intenzitet kapitalne pomoći je 50% od iznosa vlastitog učešća,
B.2. za iznad prosječno razvijena područja razvrstana od V. do VIII. skupine po indeksu razvijenosti intenzitet kapitalne pomoći je 20% od iznosa vlastitog učešća.

Maksimalni iznos kapitalne pomoći za jedinice lokalne samouprave ujedno i suvlasnike u društvu nadležnog javnog vodnog isporučitelja je 500.000,00 kuna po svakom od tri registrirana javna vodna isporučitelja na području Županije.
PDV i troškovi nadzora investicije nisu prihvatljivi trošak.

C. Korisnici kapitalne pomoći za sufinanciranje projektno-tehničke dokumentacije namijenjene pripremi EU projekta sa svrhom apliciranja istih radi korištenja bespovratnih izvora sredstava su jedinice lokalne samouprave ili javni vodni isporučitelj u statusu nositelja investicije za izradu projektno-tehničke dokumentacije, sve na osnovu partnerskog sporazuma.
Ukupna kapitalna pomoć za izradu projektno tehničke dokumentacije maksimalno iznosi 30% od ukupnih troškova po nositelju investicije – javnom vodnom isporučitelju za sve jedinice lokalne samouprave
C.1. za jedinice lokalne samouprave, potpisnice Sporazuma o partnerstvu, razvrstane u potpomognuta područja od I. do IV. skupine po indeksu razvijenosti, intenzitet kapitalne pomoći je 50% od iznosa troškova projektno-tehničke dokumentacije, ali ne više od 50.000 kuna,
C.2. za jedinice lokalne samouprave, potpisnice Sporazuma o partnerstvu, razvrstane u natprosječno razvijena područja od V. do VIII. skupine po indeksu razvijenosti, intenzitet kapitalne pomoći je 20% od iznosa troškova projektno tehničke dokumentacije, ali ne više od 30.000,00 kuna.
Zahtjev za kapitalnu pomoć za koju je rezervirano 3.000.000,00 kuna može podnijeti korisnik kapitalne pomoći za radove na vodoopskrbi, odvodnji, pročišćavanju otpadnih voda i izradi priključaka korisnicima vodnih usluga te izradu projektno-tehničke i popratne dokumentacije koji su realizirani i situirani u 2019. godini, a u kontinuitetu se projekt provodi i u 2020. godini.

Potrebna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja zahtjeva za kapitalnu pomoć

II.

1. Obrazac zahtjeva – 100013/20,
2. Ovjereni račun ili situacija,
3. Ugovor o radovima s izvođačem,
4. Akt JLS o nositelju investicije,
5. Ugovor o sufinanciranju sklopljen iz:
5.1. – Nacionalnih izvora financiranja – Ministarstvo regionalnog razvoja – Hrvatske vode,
5.2. – EU fondova – Ministarstvo zaštite okoliša i energetike – Posredničko tijelo (PT-1),
5.3. – Programa ruralnog razvoja – Ministarstvo poljoprivrede.
6. Dokaz o plaćanju.

Načini i rokovi podnošenja zahtjeva

III.

Zahtjev se podnosi do 30.11.2020. godine, odnosno do utroška sredstava na propisanom obrascu uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju koju zainteresirani mogu potražiti na www.kckzz.hr ili dobiti u sjedištu Koprivničko-križevačke županije, Antuna Nemčića 5, 48000 Koprivnica.

Ispunjeni zahtjev za kapitalnu pomoć dostavlja se na adresu:

Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu
Antuna Nemčića 5
48000 Koprivnica

s naznakom OBRAZAC – 100013/20

Nepotpuni zahtjevi, kao i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija iz točke II. ovog Javnog poziva neće se razmatrati.

IV.

Zaključak o kapitalnoj pomoći donosi Župan Koprivničko-križevačke županije na osnovu kojeg će Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu Koprivničko-križevačke županije izvršiti plaćanje.

V.

Javni poziv objaviti će se na mrežnim stranicama Koprivničko-križevačke županije (www.kckzz.hr) i dostaviti na adrese jedinica lokalne samouprave i registriranih javnih vodnih isporučitelja elektronskom poštom.

VI.

Dodatne informacije možete zatražiti na e-mail: miroslav.vrban@kckzz.hr ili telefon: 658 – 234.

ŽUPAN
KOPRIVNIČKO–KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA: 325-01/20-01/1
URBROJ: 2137/1-04/05-20-1
Koprivnica, 27. siječnja 2020.

ŽUPAN:
Darko Koren, ing.građ.