JAVNI POZIV za kapitalni projekt K 100068 Sufinanciranje gradnje objekata gospodarenja komunalnim otpadom – reciklažna dvorišta na području Koprivničko-križevačke županije u 2018. godini

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 7/13, 14/13, 9/15 i 11/15 – pročišćeni tekst), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 19/17) i članka 8. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2018. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 19/17), Programa 1007 Komunalno gospodarstvo KLASA: 400-06/17-01/42, URBROJ: 2137/1-04/04-17-7 od 4. prosinca 2017. godine u dijelu koji se odnosi na kapitalni projekt K 100068 Sufinanciranje gradnje objekata gospodarenja komunalnim otpadom -reciklažna dvorišta, župan Koprivničko-križevačke županije raspisuje

J A V N I  P O Z I V

za kapitalni projekt K 100068 Sufinanciranje gradnje objekata gospodarenja komunalnim otpadom – reciklažna dvorišta
na području Koprivničko-križevačke županije u 2018. godini

I.

Pozivaju se zainteresirane jedinice lokalne samouprave koje su vlasnici odnosno suvlasnici komunalnih društava registriranih za poslove gospodarenja otpadom (u daljnjem tekstu: JLS) da u skladu s Kapitalnim projektom K 100068 Sufinanciranje gradnje objekata gospodarenja komunalnim otpadom – reciklažna dvorišta, KLASA: 400-06/17-01/42, URBROJ: 2137/1-04/04-17-7 od 4. prosinca 2017. godine za koji je rezervirano 150.000,00 kuna dostave svoje zahtjeve.

Zahtjev za sufinanciranje gradnje objekata gospodarenja komunalnim otpadom – reciklažna dvorišta u 2018. godini mogu podnijeti JLS sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine broj 132/17.) za I, II, III i IV skupinu prema vrijednosti indeksa koji je manji od 100% i razvrstana su u potpomognuta područja.

II.

JLS kao podnositelj zahtjeva za sredstva kapitalne pomoći/sufinanciranje mora ulagati u:

– gradnju i opremanje reciklažnih dvorišta u jedinicama lokalne samouprave koje su vlasnici, odnosno suvlasnici komunalnih društava registriranih za poslove gospodarenja otpadom,
– oprema koja čini prihvatljivi trošak su vage, kontejneri i kante za selektivno sakupljanje komunalnog otpada, mobilni kontejneri, mobilna reciklažna dvorišta, specijalna vozila te ostala oprema i uređaji namijenjeni održivom gospodarenju otpadom,
– Neprihvatljivi troškovi su porez na dodanu vrijednost i troškovi nadzora.

Sufinancirati će se 50% od ukupnog učešća u financiranju kapitalnog projekta od strane JLS, što je regulirano Ugovorom i odlukom s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, ali ne više od 30% prihvatljivih troškova gradnje i opremanja reciklažnih dvorišta. Nominalno gornji limit u ukupnom iznosu sufinanciranja gradnje reciklažnog dvorišta ili nabave opreme po JLS iznosi 300.000.00 kuna za sve godine provedbe projekta. Iznimno za jedinice lokalne samouprave koje sufinanciraju samostalno nabavu opreme za postojeće reciklažno dvorište, odnosno objekte gospodarenja otpadom, kojima upravlja trgovačko društvo u njihovom vlasništvu ili suvlasništvu, intenzitet potpore iznosi do 30% od troškova opreme, bez PDV, ali ne više od 200.000,00 kuna za sve godine provedbe istovrsnog projekta.
Jedinice lokalne samouprave realiziraju kapitalnu pomoć podnošenjem Zahtjeva na propisanom obrascu, nakon objavljenog javnog poziva.

III.

Prilikom podnošenja zahtjeva potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:

1. Ugovor o izvođenju radova s izvođačem ili za nabavu opreme zaključen između nositelja investicije i dobavljača,
2. Ovjerenu situaciju/račun o izvedenim radovima ili nabavljenoj opremi,
3. Odluku tijela jedinice lokalne samouprave o povjeravanju poslova gospodarenja otpadom trgovačkom društvu, koje je ujedno i nositelj investicije, time i ovlašteni alternativni podnositelj zahtjeva,
4. Ugovor jedinice lokalne samouprave s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o učešću u sufinanciranju gradnje novih reciklažnih dvorišta ili nabavi opreme za selektivno sakupljanje komunalnog otpada, osim kada jedinica lokalne samouprave i ovlašteno trgovačko društvo samostalno nabavljaju opremu ili objekt za sustav gospodarenja opremom,
5. Potvrdu o izvršenom plaćanju ili Izjavu da račun nije plaćen.

IV.

Zahtjev se podnosi do 21.12.2018. godine, odnosno do utroška sredstava na propisanom obrascu uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju koju zainteresirani mogu potražiti na www.kckzz.hr ili dobiti u sjedištu Koprivničko-križevačke županije, Antuna Nemčića 5, 48000 Koprivnica.

Ispunjeni zahtjev za sufinanciranje kapitalne pomoći dostavljaju se na adresu:

Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu
Antuna Nemčića 5
48000 Koprivnica

s naznakom OBRAZAC ZK – 100068/18

Nepotpuni zahtjevi, kao i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija iz točke II. ovog Javnog poziva neće se razmatrati.

V.

Župan donosi Zaključak o dodjeli kapitalne pomoći temeljem kojeg će Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu izvršiti isplatu podnosiocu zahtjeva.

VI.

Javni poziv objaviti će se na mrežnim stranicama Koprivničko-križevačke županije (www.kckzz.hr) i dostaviti na adrese Jedinica lokalne samouprave i komunalnih poduzeća.
Dodatne informacije možete zatražiti na e-mail: miroslav.vrban@kckzz.hr ili telefon/faks: 658 – 235.

ŽUPAN KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA: 351-01/18-01/6
URBOJ: 2137/1-04/04-18-01
Koprivnica, 31. siječnja 2018.

Ž U P A N:
Darko Koren, ing. građ., v.r.