Javni poziv za uvid u spis predmeta – rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene – izgradnja kružnog toka i rekonstrukcija Ulice Frana Lugarića i Ulice Ivana Gundulića

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Đurđevac

KLASA: UP/I-361-03/16-01/000033
URBROJ: 2137/1-05/108-16-0008
Đurđevac, 25.10.2016.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

OPĆINA VIRJE , HR-48326 Virje, Đure Sudete 10
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene – izgradnja kružnog toka i rekonstrukcija Ulice Frana Lugarića i Ulice Ivana Gundulića, 3. skupine,

na katastarskim česticama k.č.br. 10398, 10292/1, 10515, 8708, 10392, 10391, 10390, 10292/109, 10315/1, 7144 k.o. Virje (Virje, Ulica Frana Lugarića i Ulica Ivana Gundulića).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 04.11.2016. godine od 08:00 do 10:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Ispostava u Đurđevcu, soba br. 5, Đurđevac, S. Radića

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

STRUČNI SURADNIK
Elizabeta Čmrlec , bac.arch. v.r.