Javni poziv za uvid u spis predmeta – rekonstrukciju – prezentaciju perimetralnog prostora „Starog grada“ Đurđevca

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Đurđevac

KLASA: UP/I-361-03/16-01/000042
URBROJ: 2137/1-05/110-17-0007
Đurđevac, 07.02.2017.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

GRAD  ĐURĐEVAC,   HR-48350, Stjepana Radića 1, OIB:98691330244

– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • rekonstrukciju – prezentaciju perimetralnog prostora „Starog grada“ Đurđevca, 3. skupine,

na novonastaloj katastarskoj čestici kč.br. 361 (gr.br. 7475/477), k.o. Đurđevac 1, (nastaloj  spajanjem katastarskih čestica k.č.br. dio 360 (gr.br. 7475/476, 4208), 361 (gr.br. 7475/477), 364 (gr.br. 4205/1), dio 365 (gr.br. 7322), 386 (gr.br. 4209, 4207/2), 387 (gr.br. 4210), 388 (gr.br. 4211), 389 (gr.br. 4212) i 398 (gr.br. 4285/1) k.o. Đurđevac I (Đurđevac, Starogradska ulica).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 17.02.2017.godine, od 8:00-10:00 sati, na lokaciji – Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava u Đurđevcu, Stjepana Radića 1, Đurđevac, soba 27.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

REFERENTICA
Mirjana Leščan , građ.teh. v.r.