Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za dogradnju građevine gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti – nadstrešnica za ekološki tov pilića, 2. skupine

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000038
URBROJ: 2137/1-05/01-18-0008
Koprivnica, 03.08.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
Obrt za poljoprivrednu proizvodnju, vl. Zoran Krošnjar , HR-48324 Glogovac, Koprivnička 8
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
– građenje građevine (dogradnja) gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti – nadstrešnica za ekološki tov pilića, 2. skupine,
na građevnoj čestici 377/17 k.o. Glogovac Glogovac, Koprivnička ulica 8.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 23.08.2018 u 13:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Ulica A. Nemčića 5, Koprivnica, soba 46.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

PROČELNIK
Damir Petričević, mag.ing.aedif.