Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine (dogradnja) infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava – proširenje vodovodne mreže u naselju Glogovac, 2. skupine

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000058
URBROJ: 2137/1-05/01-18-0010
Koprivnica, 12.02.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
Koprivničke Vode d.o.o., HR-48000 Koprivnica, Ulica Mosna 15a
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • građenje građevine (dogradnja) infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava – proširenje vodovodne mreže u naselju Glogovac, 2. skupine,
    na 1156/4, 1144/2, 1144/1, 2354, 1138/2, 2353, 1143, 2355, 2356 k.o. Glogovac, Glogovac, Voćarska ulica.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 23.02.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Općina Koprivnički Bregi, Trg kralja Tomislava 2a, Koprivnički Bregi.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

PROČELNIK
Damir Petričević, mag.ing.aedif.