Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine gospodarsko proizvodne djelatnosti – konstrukcija šatora iznad dijela horizontalnog silosa ( za potrebe skladištenja i pripreme sirovina za postojeću bioplinsku elektranu)

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju,
zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Križevci

KLASA: UP/I-361-03/18-01/15
URBROJ: 2137/1-04/206-18-05
Križevci, 06. 04. 2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
BIOPLINSKA ELEKTRANA OREHOVEC d.o.o.
Sv. Petar Orehovec 97/a,
I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • građenje građevine gospodarsko proizvodne djelatnosti – konstrukcija šatora iznad dijela horizontalnog silosa ( za potrebe skladištenja i pripreme sirovina za postojeću bioplinsku elektranu),

na građevnoj čestici kat. br. 4044, k.o. Sveti Petar Orehovec, u izdvojenoj gospodarskoj zoni naselja Sveti Petar Orehovec.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 16. 04. 2018. god. od 8,0 – 10,0 sati u prostorijama ovog Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Križevci, Ul. I. Zakmardija Dijankovečkog 18/I, u Križevcima.

III. Pozivu se mogu odazvati stranke osobno ili putem svojih opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz da imaju svojstvo stranke u postupku (vlasnički list ili dr. dokaz o pravu na predmetnoj ili na susjednim parcelama ).

IV. Građevinska dozvola se može izdati i ako se stranke ne odazovu pozivu na uvid.

STRUČNI SURADNIK
Brankica Knok-Sačarić, bac.aedif.