Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije -izgradnja TS (RTS) 10(20)/0,4 kV “REPAŠ 5 – RASKLOPIŠTE” s priključnim kabelskim 10(20) kV vodovima i podzemnim niskonaponskim izlazima, 2. skupine

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Đurđevac

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000069
URBROJ: 2137/1-05/107-18-0008
Đurđevac, 27.03.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., HR-48000 Koprivnica, Hrvatske državnosti 32.
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije -izgradnja TS (RTS) 10(20)/0,4 kV “REPAŠ 5 – RASKLOPIŠTE” s priključnim kabelskim 10(20) kV vodovima i podzemnim niskonaponskim izlazima, 2. skupine,
    na građevnoj čestici 9020/2, 9420/1, 9541/1, 9446, 9447/1, 9447/2, 9493 k.o. Molve, u Repašu, Repaš kod kbr. 169.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 09.04.2018 od 08:00 do 10:00 sati, na lokaciji – Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Đurđevac, Ulica Stjepana Radića 1, 48350 Đurđevac, soba br. 27.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Mirjana Leščan, građ.teh.