Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene – prometni i vodnogospodarski sustava odvodnja otpadnih voda, Kalnik

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju,
zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Križevci

KLASA: UP/I-361-03/18-01/74
URBROJ: 2137/1-04/206-18-06
Križevci, 26.07.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
OPĆINA KALNIK , HR-48269 Kalnik, Trg Stjepana Radića 5
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene – prometni i vodnogospodarski sustava odvodnja otpadnih voda :

  • gradnja pješačke staze i odvodnje otpadnih i oborinskih voda,
  • građevine 2. skupine,

u koridoru javnih prometnica – katastarske čestice broj 2365/1, 2365/2, 2365/3 k.o. Kalnik , kroz naselja Kalnik – Šopron.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 07. 08. 2018 od 08:00 – 12,0 sati, na lokaciji ovog Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju , zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Križevci, Ul. I. Zakmardija Dijankovečkog 18/I, 1. kat, soba br. 2, Križevci.

III. Pozivu se mogu odazvati stranke osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid trebaju donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranke ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke (vlasnički list , ugovor ili sl. dokument za predmetne ili za susjedne parcele ).

STRUČNI SURADNIK
Brankica Knok-Sačarić, bac.aedif.