Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava – izgradnja zamjenske građevine dijela postojeće vodoopskrbne mreže u Đurđevcu – Ulica donji brvci, Ulica Augusta Šenoe i Ulica Petra Zrinskog i izgradnja dijela nove kanalizacije u Đurđevcu – Ulica Petra Zrinskog, 2. skupine

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Đurđevac

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000002
URBROJ: 2137/1-05/107-18-0007
Đurđevac, 09.03.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
KOMUNALIJE d.o.o. , HR-48350 Đurđevac, Radnička cesta 61 – dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:

  • građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava – izgradnja zamjenske građevine dijela postojeće vodoopskrbne mreže u Đurđevcu – Ulica donji brvci, Ulica Augusta Šenoe i Ulica Petra Zrinskog i izgradnja dijela nove kanalizacije u Đurđevcu – Ulica Petra Zrinskog, 2. skupine,
    na 3379, 3401, 3400/2, 3395/1, 2138, 3397, 3393, 2361 k.o. Đurđevac I, u Đurđevcu.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 20.03.2018. godine, od 08:00 do 10:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Koprivničko-križevačke županije, Ispostava Đurđevac, Stjepana Radića 1, Đurđevac, soba 27.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Mirjana Leščan, građ.teh.