Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju pješačke staze – faza II, Rasinja

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000050
URBROJ: 2137/1-05/01-18-0012
Koprivnica, 06.02.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
Općina Rasinja , HR-48312 Rasinja, Trg Sv. Florijana 2
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
– zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, prometnog sustava – izgradnja pješačke staze – faza II,

  • na katastarskim česticama broj 3875/2, 3924/1, 3926/1, 3925/1, 236/2, 237, 240/1, 3922, 3923/2, 196/1, 3923/1, 1648/9, 1648/8, 1648/11, 3927 i 3999 k.o. Rasinja, Rasinja.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 16.02.2018 u 13:00 sati, na lokaciji – Općina Rasinja, Trg Sv. Florijana 2, Rasinja.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

PROČELNIK
Damir Petričević, mag.ing.aedif.