Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – sustav odvodnje dijela naselja Starigrad i Draganovec na više katastarskih čestica u k.o. Jagnjedovec, k.o. Jagnjedovec-grad i k.o. Koprivnica

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000077
URBROJ: 2137/1-05/01-19-0006
Koprivnica, 18.01.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
KOPRIVNIČKE VODE d.o.o., HR-48000 Koprivnica, Ulica Mosna 15a

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • zahvat u prostoru infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda), 2. skupine – sustav odvodnje dijela naselja Starigrad i Draganovec
    na katastarskim česticama 2964/1 i 3115/1 k.o. Jagnjedovec (Starigrad, Mlinarska ulica), k.č.br. 1410, 1435, 1475, 1449, 258, 241, 384, 378, 429, 5, 837, 604, 26, 533, 772, 862, 1247 k.o. Jagnjedovec-grad (Starigrad, Mlinarska ulica, Nemčićev dol, Ulica T. Hana, Galovićev breg, Krešimirova ulica, Lipanjska ulica, Koprivnička ulica, Ulica kanalska, Bukovačka ulica), k.č.br. 13579, 13603, 7766, 13576/2, 13577, 7636, 7629, 7633/3, 7633/1, 7632, 7625, 7620/4, 7623, 7620/2, 7618/2, 7618/1, 7618/3, 7620/1, 7619, 7612, 7616/1, 7616/2, 7609, 7606, 7604, 7598 k.o. Koprivnica (Starigrad i Draganovec, Ulica pod lipama, Krešimirova ulica, Radnička cesta, Ulica vinogradski put).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 29.01.2019 u 08:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Ulica A. Nemčića 5, soba 46.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

PROČELNIK
Damir Petričević, mag.ing.aedif.