Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava – “Rekonstrukcija glavnog dovodnog vodoopskrbnog cjevovoda u Đurđevcu”, 2. skupine

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Đurđevac

KLASA: UP/I-350-05/17-01/000006
URBROJ: 2137/1-05/105-18-0008
Đurđevac, 26.01.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
KOMUNALIJE društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje javne vodoopskrbe i odvodnje , HR-48350 Đurđevac, Radnička cesta 61
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole za

  • rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava – “Rekonstrukcija glavnog dovodnog vodoopskrbnog cjevovoda u Đurđevcu”, 2. skupine,

na katastarskim česticama k.č.br. 2850/13, 2854/5, 2854/4, 2850/8, 2850/12, 2856/2, 2856/1,7204/1, 7286 k.o. Đurđevac II i na k.č.br. 3379, 3401, 3400/1, 3400/2, 3407, 3408, 154, 153, 219, 168, 3380, 3257, 3259, 3260, 3261, 3262, 3263, 3290, 3291, 3296/1, 220 k.o. Đurđevac I u Đurđevacu.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 05.02.2018. godine od 08:00 da 10:00 sati, na lokaciji – Koprivničko-križevaćka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Đurđevac, Stjepana Radića 1, Đurđevac, soba 27.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Izmjene i dopune lokacijske dozvole može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

STRUČNA SURADNICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Elizabeta Čmrlec, ing.arh.