Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – IZGRADNJA FEKALNE KANALIZACIJE NASELJA KLOŠTAR PODRAVSKI, BUDANČEVICA I PRUGOVAC, 2. skupine

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Đurđevac

KLASA: UP/I-350-05/17-01/000007
URBROJ: 2137/1-05/105-18-0010
Đurđevac, 12.02.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
KOMUNALIJE društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje javne vodoopskrbe i odvodnje , HR-48350 Đurđevac, Radnička cesta 61
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole za

zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – IZGRADNJA FEKALNE KANALIZACIJE NASELJA KLOŠTAR PODRAVSKI, BUDANČEVICA I PRUGOVAC, 2. skupine,

na katastarskim česticama: – k.č.br. 2299/2, 8/1, 9/9, 9/20, 9/24, 2360, 371/3, 2299/1, 388/1, 395, 389, 390/1, 415/2, 418/8, 418/14, 266/2, 266/1, 2302, 2306/1, 528, 529, 2307/1, 2315, 412/9, 106, 2303, 97/2, 2353, 2314/1, 2313, 2317, 1251/1, 2322/1, 1226/6, 1226/9, 2319, k.o. Kloštar Podravski, Kloštar Podravski, naselje Kloštar Podravski; – k.č.br. 488, 677/2, 542, 680/1, 680/3, 645/1, 643/1, 620/3, 556, 687, 679/3, 679/2, 679/1, 679/4, 644/1, 678/1, 428, 221, 222/3, 677/1, 647, 651/2, 695 k.o. Budančevica Budančevica, naselje Budančevica; – k.č.br. 2011/47, 2014 k.o. Budrovac, Budančevica, naselje Budančevica; – k.č.br. 2581, 575, 2582, 2691/1, 2564, 352, 265, 264, 2561/1, 434, 2573, 2571, 387, 2663, 386, 2570, 389/1, 2569, 2566, 2567, 2568, 2580, 2572, 513, 2579, 2685/78, 421, 436, 2574, 437, 2578/1, 440, 1327/4, 1336/3, 1323/6, 1553/2, 1554/5, 1554/4, 1554/6, 1557/2, 1558/2, 2562, 147/12, 147/11, 148/3, 149/3, 150/6, 151/4, 153/2, 155/4, 158/2, 159/4, 159/5, 165/4, 165/5, 166/5, 166/4, 226/2, 1960/1, 2636/1, 1968/6, 2019/5, 1967/3, 1966/3, 1966/4, 1964/2, 190/4, 189/2, 186/4, 195/8, 195/7, 195/6, 195/5, 205/6, k.o. Prugovac, Prugovac, naselje Prugovac, – k.č.br. 337, 2710 k.o. Podravske Sesvete, Podravske Sesvete, dio naselja Podravske Sesvete.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 23.02.2018. godine od 08:00 – 10:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Ispostava u Đurđevcu, Đurđevac, S. Radića 1, soba br. 5.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Izmjene i dopune lokacijske dozvole može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

STRUČNA SURADNICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Elizabeta Čmrlec, ing.arh.