Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – odvodnja otpadnih voda naselja Drnje, Botovo i Torčec, 2. skupine

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA: UP/I-350-05/17-01/000004
URBROJ: 2137/1-05/01-18-0010
Koprivnica, 20.04.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. , HR-48000 Koprivnica, Ulica Mosna 15a

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole za

  • zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – odvodnja otpadnih voda naselja Drnje, Botovo i Torčec, 2. skupine,

na građevnoj čestici 714/1, 714/2, 714/3, 714/5, 715/1, 716/1, 716/2, 717/1, 717/2, 718/1, 719/1, 719/2, 721/1, 723/1, 726/1, 762/1, 848, 715/3, 910/15, 1403, 1676, 1688/2, 1688/3, 1692/1, 1692/2, 1698, 1699, 1840/1, 1840/2, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1889, 1893, 2154/4, 2156, 2158/1, 2159, 2160/2, 2169, 2169/1, 2182/1, 2182/8, 2197/1, 2206, 2208, 2209, 2210/1, 2211, 2217/3, 2237/2, 2237/3, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2293/24, 2299/1, 2327/39, 2327/121, 2327/124, 2327/127, 2327/182, 2327/195, 2422 k.o. Drnje Drnje, naselje Drnje, 106, 107, 250, 305/1, 306/5, 375/1, 394/5, 394/6, 892/10, 892/11, 1328/1, 1328/4, 1328/5, 3974/1, 3974/5, 3974/7, 3974/9, 3974/12, 3975, 3985/1, 3985/2, 3985/13, 3985/14, 3985/16, 3985/20, 3985/28, 3985/31, 3987/3, 3987/7, 3990/3, 3992/1, 4004/2 k.o. Torčec Torčec, naselje Torčec, 165, 201, 203/1, 204/1, 204/2, 633/3, 636/2, 637/1, 638, 639/2, 641, 648 k.o. Botovo Botovo, naselje Botovo, 4433/1 k.o. Peteranec Peteranec, Ulica braće Radić.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 30.04.2018 u 08:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, A. Nemčića 5, soba 46.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Izmjene i dopune lokacijske dozvole može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

PROČELNIK
Damir Petričević, mag.ing.aedif.