Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju građevine (dogradnja) infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – PROŠIRENJE UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE KOMUNALNIH OTPADNIH VODA PODRAVSKE SESVETE NA 5.900 ES, 2. skupine

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Đurđevac

KLASA: UP/I-350-05/17-01/000002
URBROJ: 2137/1-05/107-17-0011
Đurđevac, 19.12.2017.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
KOMUNALIJE društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje javne vodoopskrbe i odvodnje, HR-48350 Đurđevac, Radnička cesta 61
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za

  • rekonstrukciju građevine (dogradnja) infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – PROŠIRENJE UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE KOMUNALNIH OTPADNIH VODA PODRAVSKE SESVETE NA 5.900 ES, 2. skupine,

na katastarskim česticama k.č.br. 943, 3672, 3673, 974, 975, 976, 977, 979, 983, 981, 987, 986, 973, 982, 992, 1002 k.o. Podravske Sesvete, u Podravskim Sesvetama.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 02.01.2018. od 08:00 do 10:00 sati, na lokaciji Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Đurđevac, Ulica Stjepana Radića 1, 48350 Đurđevac, soba br. 27.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Mirjana Leščan, građ.teh.