Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, prometnog sustava – biciklistička staza, između naselja Koprivnica i Peteranec

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA: UP/I-350-05/18-01/000001
URBROJ: 2137/1-05/01-18-0011
Koprivnica, 16.03.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
OPĆINA PETERANEC , HR-48321 Peteranec, Matije Gupca 13
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za

zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, prometnog sustava – biciklistička staza, 2. skupine,
na katastarskim česticama k.č.br. 1354/1, 1354/44, 1354/45, 4433/1, 1354/46, 1354/47, 1354/48, 1354/49, 1354/50, 1354/51, 1354/52, 1354/53, 1354/54, 1354/55, 1354/56, 1354/57, 1354/58, 1354/59, 1354/60, 1354/61, 1354/62, 1354/63, 1354/64, 1354/65, 1354/66, 1354/67, 1354/68, 1354/69, 1354/70, 1354/71, 1354/72, 1354/73, 1354/74, 1354/75, 1354/76, 1354/77, 1354/78, 1354/79, 1354/80, 1354/41, 1353/2, 1354/83, 4438/2, 1355/12, 1355/13, 1355/14, 1355/15, 1355/16, 1355/17, 1355/18, 1355/19, 1355/20, 1355/10, 1355/11, 1361/4, 1361/3, 1362/2, 1363/2, 1364/2, 4437/2, 1367/2 i 1365/1 sve k.o. Peteranec dionica državne ceste (DC 41) Koprivnica – Peteranec,.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 27.03.2018 u 10:00 sati, na lokaciji – Općina Peteranec, M. Gupca 13, Peteranec.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

PROČELNIK
Damir Petričević, mag.ing.aedif.