Javni poziv za uvid u spis predmeta – zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – sustav odvodnje otpadnih voda Općine Legrad

 

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA: UP/I-350-05/16-01/000007
URBROJ: 2137/1-05/07-17-0005
Koprivnica, 09.02.2017.

 Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

KOPRIVNIČKE VODE društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje , 48000 Koprivnica, Ulica Mosna 15a

– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za

  • zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA OPĆINE LEGRAD, 3. skupine,

na katastarskim česticama k.č.br. 141, 76/3, 125, 106/1, 204, 200/3, 143/9, 143/24, 142/28 k.o. Selnica Podravska, k.č.br. 1495/1, 1510/1, 1509/1, 880, 1491/1, 1492/5, 1492/1, 914, 1495/2, 934, 935/1, 939/1, 276/4, 276/114, 276/115, 276/117, 276/118, 1245/3, 1245/24, 1245/4, 1245/5, 1496, 198/1, 1245/1, 1502, 1086/2, 1086/1, 1102, 1087/10, 1511, 1187/5, 1094, 1095/1, 1508 k.o. Veliki Otok, k.č.br. 4596/2, 4683/1, 4684, 4685, 3533, 5333, 3517/1, 3508/1, 3510, 3523, 3525, 3524, 3521, 3513, 3519, 3481, 3512, 3511, 3484, 3490, 2996, 3491, 2788, 3505, 3485, 3507, 3506, 3509, 3504, 3495, 3503, 3502, 3501, 3494, 3493, 3496, 3497, 3508/3, 3486, 3487, 3488, 3499, 3492, 3500, 3482 k.o. Legrad, k.č.br. 232, 233/1, 1161/1, 235/1, 235/3, 235/2, 1168/2, 235/4, 1170, 1160, 240/9, 1163/1 k.o. Zablatje, k.č.br. 2097/2, 560/2, 2098/2, 564/4, 565/4 k.o. Imbriovec, k.č.br. 2373, 2366, 585/45, 586/4, 2367, 2359, 2088, 2381/1, 2344/12, 2194/3 k.o. Kutnjak.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 21.02.2017 u vremenu od 9,00 do 14,00 sati, na lokaciji – Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Antuna Nemčića 5, Koprivnica, I. kat, soba br. 45.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠI STRUČNI SURADNIK
Jelena Barić, , v.r.