Objava JAVNE RASPRAVE o Studiji o utjecaju na okoliš izmjene zahvata građevina za intenzivan uzgoj peradi SAMITA KOMERC d.o.o. s povećanjem kapaciteta za 60 000 koka nesilica u proizvodnom ciklusu u naselju Reka, Grad Koprivnica

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode na temelju članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), članka 13. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš  („Narodne novine“ br. 61/14 i 3/17) i članka 16., stavka 1.,3., i 4. i članaka 18., 19., 20. i 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08) objavljuje početak

JAVNE RASPRAVE
o Studiji o utjecaju na okoliš izmjene zahvata građevina za intenzivan uzgoj peradi
SAMITA KOMERC d.o.o. s povećanjem kapaciteta za 60 000 koka nesilica u proizvodnom ciklusu u naselju Reka, Grad Koprivnica

I.

„Studija o utjecaju na okoliš zahvata građevina za intenzivan uzgoj peradi SAMITA KOMERC d.o.o. s povećanjem kapaciteta  za 60 000 koka nesilica u proizvodnom ciklusu u naselju Reka, Grad Koprivnica“ (u daljnjem tekstu: Studija), nositelja zahvata tvrtke SAMITA KOMERC d.o.o., Grgura Karlovčana 42, Reka, temeljem Odluke Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA:UP/I 351-03/17-02/67, URBROJ:517-06-2-1-2-18-16 od 9. veljače 2018. godine, upućuje se na javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

II.

Javna rasprava i javni uvid u Studiju održati će se u periodu od 26. veljače do 27. ožujka 2018. godine. Javni uvid u Studiju može se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave, svakog radnog dana od 8,00-14,00 sati u službenim prostorijama Grada Koprivnice, Zrinski trg 1, Koprivnica. Na javnom uvidu bit će izložena jedna cjelovita Studija i jedan sažetak Studije te knjiga primjedbi. Studija će danom početka javne rasprave biti dostupna javnosti i na mrežnim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike (www.mzoe.hr) i Koprivničko-križevačke županije (www.kckzz.hr).

III.

Javno izlaganje o Studiji održati će se dana 21. ožujka (srijeda) 2018. godine s početkom u 11 sati, u prostorijama Grada Koprivnice, Zrinski trg 1, Koprivnica. Na javnom izlaganju biti će nazočni predstavnici nositelja zahvata i izrađivača Studije te će neposredno davati odgovore i raspravljati o pitanjima postavljenim od strane nazočne javnosti i zainteresirane javnosti.

IV.

Pisana mišljenja i primjedbe na Studiju moguće je upisati tijekom javnog uvida u knjigu primjedbi ili slati poštom u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, A. Nemčića 5., Koprivnica, zaključno sa zadnjim danom javne rasprave. Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku, čitko napisani i potpisani, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi. Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti na kontakt tel. 048/658-126.

V.

Ova obavijest biti će objavljena oglasom u tisku „Večernji list“, na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Ministarstva, Županije i Grada Koprivnice, najkasnije 8 dana prije početka javnog uvida.

KLASA:351-03/18-01/17
URBROJ: 2137/1-05/03-18-2
Koprivnica, 14. veljače 2018.

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju,
zaštitu okoliša i zaštitu  prirode

Studija SAMITA