Poziv na testiranje i intervju – viši stručni suradnik/ica za europske fondove u Službi ureda župana

Na temelju članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu Oglasa  za prijam službenika/ice na određeno vrijeme u Službu ureda župana Koprivničko-križevačke županije, upućuje

POZIV  NA  TESTIRANJE  I  INTERVJU

Dana 19. siječnja 2018. godine (petak) s početkom u 8,00 sati u zgradi Koprivničko-križevačke županije, sobi broj 28/I, Ulica A. Nemčića 5. Koprivnica, održati će se postupak provjere znanja i sposobnosti kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta

viši stručni suradnik za europske fondove u Službi ureda župana  – 1 izvršitelj/ica

temeljem objavljenog Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme, koji je objavljen u Zavodu za zapošljavanje  i na stranici Koprivničko-križevačke županije www.kckzz.hr.

Kandidati  koji ispunjavaju formalne uvjete Oglasa i mogu pristupiti na testiranje su

MARINA BELKOVIĆ, mag.oec., LUKA DUGALIJA, mag.iur., ANTONIA ČORC, mag.oec, ADRIANA RELJA, mag.soc. JELENA KRALJ, mag.iur., JELENA JAKARA, mag.oec. MATEA VARKAŠ RADOŠ,  mag. filozofije, NIKOLINA VRŠIĆ, str.specc.projektnog menadžmenta, JELENA PRLOK, mag. pol., MILICA KOLAK, mag.oec., NINA KRANJČEC,  mag. oec., VLATKA DOKO, mag. oec., MATEA VADLA, mag. oec.

Kandidati koji pristupe testiranju dužni su predočiti osobnu iskaznicu ili drugi odgovarajući dokument sa slikom radi identifikacije.

Ako kandidat/tkinja ne pristupi testiranju, smatra se da je prijava na Oglas povučena.

Pravni i drugi izvori ažurirani sa posljednjim izmjenama za pripremanje provjere znanja  te opis postupka provjere znanja kao i bodovanja objavljeni su u Uputama na www.kckzz.hr (natječaji).

Testiranje i intervju provesti će se isti dan, a provoditi će ga Povjerenstvo za provedbu navedenog Oglasa.

Ovaj Poziv objaviti će se na web stranici Koprivničko-križevačke županije, www.kckzz.hr i na oglasnoj ploči Koprivničko-križevačke županije, Ulica Antuna Nemčića 5, prizemlje.

Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam
službenika/ice u službu na određeno vrijeme

KLASA: 112-03/18-01/1
URBROJ: 2137/1-02/04-18-3
Koprivnica, 12. siječnja 2018.

PREDSJEDNIK
dr.sc. Vladimir Šadek, v.r.