Poziv na testiranje i intervju – za obavljanje poslova radnog mjesta pročelnika za financije, proračun i javnu nabavu

 

Na temelju članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu Natječaja  za imenovanje pročelnika za financije, proračun i javnu nabavu, upućuje

POZIV  NA  TESTIRANJE  I  INTERVJU

Dana 19. prosinca 2017. godine (utorak) s početkom u 8,00 sati u zgradi Koprivničko-križevačke županije, sobi broj 23/I, Ulica A. Nemčića 5. Koprivnica, održati će se postupak provjere znanja i sposobnosti kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta

pročelnika za financije, proračun i javnu nabavu
u Upravnom odjelu za financije, proračun i javnu nabavu  – 1 izvršitelj/ica

temeljem objavljenog Natječaja za imenovanje pročelnika za financije, proračun i javnu nabavu u Upravnom odjelu za financije, proračun i javnu nabavu u Koprivničko-križevačkoj županiji, koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 117/17.  i na stranici Koprivničko-križevačke županije www.kckzz.hr.

Kandidat  koji ispunjava formalne uvjete Natječaja i može pristupiti testiranju je DARKO MASNEC, dipl.oec.

Kandidat koji pristupi testiranju dužan je predočiti osobnu iskaznicu ili drugi odgovarajući dokument sa slikom radi identifikacije.

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je prijava na Natječaj povučena.

Pravni i drugi izvori ažurirani sa posljednjim izmjenama za pripremanje provjere znanja  te opis postupka provjere znanja kao i bodovanja objavljeni su u Uputama na www.kckzz.hr (natječaji).

Testiranje i intervju provesti će se isti dan, a provoditi će ga Povjerenstvo za provedbu navedenog Natječaja.

Ovaj Poziv objaviti će se na web stranici Koprivničko-križevačke županije, www.kckzz.hr i na oglasnoj ploči Koprivničko-križevačke županije, Ulica Antuna Nemčića 5, prizemlje.

Povjerenstvo za provedbu Natječaja za imenovanje pročelnika za financije, proračun i javnu nabavu

KLASA: 112-02/17-01/35
URBROJ: 2137/1-02/04-17-3
Koprivnica, 11. prosinca 2017.

PREDSJEDNIK:
Marko Jembrek, dipl.oec.