Poziv na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom – građevina za gospodarenje građevnim otpadom, k.o. Herešin, Komunalac d.o.o., Koprivnica

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije na temelju čl. 92. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” br. 94/13) i članka 95. Zakona o općem i upravnom postupku (“Narodne novine” broj 47/09 73/17), u postupku izdavanja dozvole za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom trgovačkog društva KOMUNALAC d.o.o., Mosna 15, 48000 Koprivnica, OIB:41412434130, objavljuje

P O Z I V

kojim se pozivaju stranke u postupku izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom, određene člankom 95. Zakona o održivom gospodarenju otpadom – podnositelj zahtjeva za izdavanje dozvole, vlasnici nekretnine za koju se izdaje dozvola, nositelji drugih stvarnih prava na toj nekretnini te jedinica lokalne samouprave na čijem se području obavlja djelatnost iz zahtjeva, na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva KOMUNALAC d.o.o., Mosna 15, Koprivnica za lokaciju gospodarenja otpadom – građevina za oporabu građevnog otpada, Marovska 22, Herešin, Grad Koprivnica, k.č.br. 7/4A (u katastru k.č.br. 95) i 7/3B (k.č.br. 97), k.o. Herešin.

Tijelo nadležno za provedbu postupka

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Nemčićeva 5/I, Koprivnica

Informacija o postupku

KOMUNALAC d.o.o., Mosna 15, Koprivnica podnio je ovom Upravnom odjelu zahtjev za izdavanje izmjene i dopune dozvole za gospodarenje otpadom na lokaciji građevine za oporabu građevnog otpada Herešinu, za djelatnosti sakupljanja  otpada postupkom S i oporabe otpada postupcima R13 i R5 kako je navedeno u Elaboratu gospodarenja otpadom, dostavljenom uz zahtjev, a koji je predmet uvida iz ovog poziva.

Naznaka mrežne stranice objave Elaborata

Elaborat gospodarenja otpadom objavljen je na mrežnim stranicama Koprivničko-križevačke županije, (www.kckzz.hr/)/Javni pozivi i natječaji/Poziv – uvid u Elaborat gospodarenja otpadom.

Vrijeme i mjesto uvida

Uvid u Elaborat gospodarenja otpadom obaviti će se dana u utorak, dana 6. veljače 2018. godine u 9,00 h u prostorijama podnositelja zahtjeva KOMUNALAC d.o.o., na lokaciji očevida u Herešinu, Marovska 22.

Stranke u postupku:

  1. KOMUNALAC d.o.o., Mosna 15, Koprivnica
  2. Grad Koprivnica, Zrinski trg 1., 48 000 Koprivnica,

Rok i način izjašnjenja:

Stranke u postupku mogu dostaviti izjašnjenje na Elaborat gospodarenja otpadom, osim na dan uvida i poštom u pisanom obliku, uvidom u digitalni oblik Elaborata na službenim stranicama Koprivničko-križevačke županije, na obrascu za primjedbe priloženom uz Elaborat s krajnjim rokom do 13. veljače  2018. godine, pozivom na gornju klasu, na adresu:

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA,
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode,
s naznakom: /za uvid u Elaborat zaštite okoliša/
Nemčićeva 5/I, 48 000 Koprivnica

Ako se pozivu za uvid (poštom ili dolaskom na mjesto uvida) stranka iz opravdanih razloga ne može odazvati, uvid se može izvršiti i naknadno, ali najkasnije u roku od osam dana od zadnjeg dana određenog u ovom pozivu. Stranka je u tom slučaju dužna dokazati opravdanost razloga zbog kojih se ne može odazvati pozivu.

Ako se stranka ne izjasni o Elaboratu u danim rokovima, smatra se da je stranci dana mogućnost uvida, sukladno čl. 92., stavku 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA: UP/I 351-02/18-01/1
URBROJ: 2137/1-05/03-18-4
Koprivnica, 4. siječnja 2018.

Pročelnik:
Damir Petričević, mag.ing.aedif., v.r.