Rješenje o izmjeni i dopuni građevinske dozvole

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Đurđevac

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000005
URBROJ: 2137/1-05/107-18-0012
Đurđevac, 27.02.2018.

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Đurđevac, rješavajući po zahtjevu koji KOMUNALIJE d.o.o. , HR-48350 Đurđevac, Radnička cesta 61, OIB 80548869650 zastupan po IPZ d.d. Zagreb na temelju članka 99. stavka 2. Zakona o gradnji (“Narodne novine” broj 153/13. i 20/17.), izdaje

RJEŠENJE O IZMJENI I DOPUNI
GRAĐEVINSKE DOZVOLE

I. Građevinska dozvola, KLASA: UP/I-361-03/07-01/18, URBROJ: 2137-02/1-07-5, od 29.06.2007. godine, izdana po Uredu državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji, Pododsjek za gospodarstvo, prostorno uređenje i graditeljstvo, Ispostava Đurđevac, u kojoj je izmijenjen naziv investitora Rješenjem KLASA: UP/I-360-01/09-01/03, URBROJ: 2137/1-06/1-09-2, od 02.07.2009. godine, izdanom po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, Ispostava u Đurđevcu, mijenja se

Cijelo rješenje možete vidjeti OVDJE.

POMOĆNIK PROČELNIKA
Miran Peršinović, mag.ing.aedif., v.r.