Rješenje Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu izgradnje karting staze, kampa i pratećih poslovnih građevina u Općini Drnje

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 30. stavka 4. vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13, u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti prirode), vezano za članak 109. Zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 15/18), a povodom zahtjeva nositelja zahvata KART GRUPA d.o.o., Ulica A.G.Matoša 6, Koprivnica u postupku Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu donosi

R J E Š E N J E

Planirani zahvat „Izgradnja karting staze, kampa i pratećih poslovnih građevina u Općini Drnje“, na k.č.br. 373/1, 373/2, 375/1, 375/3 i 372 u k.o. Drnje, nositelja zahvata KART GRUPA d.o.o., Ulica A.G.Matoša 6, Koprivnica, prihvatljiv je za ekološku mrežu.

Rješenje možete vidjeti OVDJE.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode