Rješenje Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu izgradnje nerazvrstane ceste NC 2 naselja Novačka u Općini Gola

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 30. stavka 4. vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13, u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti prirode), vezano za članak 109. Zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 15/18), a povodom zahtjeva nositelja zahvata Općine Gola, Pavleka Miškine 1, 48331 Gola u postupku Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu donosi

R J E Š E N J E

Planirani zahvat „Izgradnja nerazvrstane ceste NC 2, lokacija Novačka u Općini Gola“  na k.č.br.232, k.o. Novačka, nositelja zahvata Općine Gola, Pavleka Miškine 1, 48331 Gola, prihvatljiv je za ekološku mrežu.

Rješenje možete vidjeti OVDJE.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode