Rješenje Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu prenamjene poljoprivredne površine livade u oranicu u k.o. Novo Virje

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13 i 15/18, u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti prirode), a povodom zahtjeva nositelja zahvata OPG Stjepan Maruščec, Dravska 143, Ferdinandovac u postupku Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu donosi

R J E Š E N J E

Planirani zahvat prenamjene poljoprivrednog zemljišta na ID ARKOD parceli 941304 k.č.br. 7254 i dio 7258, k.o. Novo Virje, nositelja zahvata OPG Stjepan Maruščec, Dravska 143, Ferdinandovac, prihvatljiv je za ekološku mrežu.

Rješenje možete vidjeti OVDJE.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode