Rješenje Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu prenamjene površine iz livade u oranicu u Općini Gola

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 30. stavka 4. vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13 i 15/18, u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti prirode), a povodom zahtjeva nositelja zahvata Gorana Androtića u postupku Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu donosi

R  J  E  Š  E  NJ  E
o odbacivanju zahtjeva

Odbacuje se zahtjev za provođenje postupka ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu podnositelja zahtjeva Gorana Androtića u svrhu prenamjene površine iz livade u oranicu ARKOD parcele ID 3586510 na k.č.br. 3721, k.o. Peteranec, zaprimljen 28. veljače 2018. godine jer ne postoje zakonske pretpostavke za provođenje postupka.

Rješenje možete vidjeti OVDJE.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode