Rješenje Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu uređenja poučne staze oko jezera Čabraji

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13 i 15/18, u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti prirode), a povodom zahtjeva nositelja zahvata Grad Križevci, I. Z. Dijankovečkog 12., Križevci u postupku Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu donosi

R J E Š E N J E

I. Planirani zahvat „Uspostava i uređenje poučne staze oko jezera Čabraji” na više k.č.br. u k.o. Vojakovac, nositelja zahvata Grad Križevci, I. Z. Dijankovečkog 12., Križevci, prihvatljiv je za ekološku mrežu ukoliko se provodi u razdoblju izvan razdoblja gnježđenja šumskih vrsta ptica i brige za mlade te ga je potrebno provoditi u razdoblju od 01. rujna. – 01.ožujka.

Rješenje možete vidjeti OVDJE.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode