Rješenje Prethodne ocjene za ekološku mrežu – Izgradnja šumske ceste „Jazmak – Kosturač – Buk – Drobna“, k.o. Kloštar Vojakovački, Hrvatske šume d.o.o. Uprava šuma Podružnica Koprivnica, Koprivnica

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13 i 15/18, u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti prirode), a povodom zahtjeva nositelja zahvata Hrvatske šume d.o.o. Uprava šuma Podružnica Koprivnica, I. Meštrovića 28, Koprivnica u postupku Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu donosi

R J E Š E N J E

Planirani zahvat „Izgradnja šumske ceste „Jazmak – Kosturač – Buk – Drobna“ na k.č.br.1264, k.o. Kloštar Vojakovački, nositelja zahvata Hrvatske šume d.o.o. Uprava šuma Podružnica Koprivnica, I. Meštrovića 28, Koprivnica, prihvatljiv je za ekološku mrežu ukoliko se provodi u razdoblju izvan razdoblja gnježđenja šumskih vrsta ptica i brige za mlade te ga je potrebno provoditi u razdoblju od 01. kolovoza. – 01.veljače.

Rješenje možete vidjeti OVDJE.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode