Rješenje Prethodne ocjene za ekološku mrežu zahvata izgradnje poljoprivredne farme za tov junadi (kapaciteta 200 UG) u Općini Sveti Ivan Žabno, nositelja zahvata OPG Marijana Stručić

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 30. stavka 4. vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13, u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti prirode), a povodom zahtjeva nositelja zahvata OPG Marijana Stručić (OIB:59634446744), Trema Osuđevo 13, 48214 Sveti Ivan Žabno u postupku Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu donosi

R J E Š E N J E

Planirani zahvat izgradnje gospodarsko poljoprivredne građevine, farme za tov junadi kapaciteta 200 UG na k.č.br. 1040, 1041 i dio 1311/8 u k.o. Trema, nositelja zahvata OPG Marijana Stručić (OIB:59634446744), Trema Osuđevo 13, 48214 Sveti Ivan Žabno, prihvatljiv je za ekološku mrežu.

Cijelo rješenje možete vidjeti ovdje.

Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode KKŽ