Upravna tijela

Za obavljanje upravnih i stručnih poslova iz samoupravnog djelokruga Koprivničko-križevačke županije, prenesenih poslova državne uprave i lokalne samouprave osnovana su slijedeća upravna tijela:

 1. Služba ureda župana,
 2. Upravni odjel za poslove Županijske skupštine i pravne poslove,
 3. Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu,
 4. Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu,
 5. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode,
 6. Upravni odjel za zdravstveno-socijalne djelatnosti,
 7. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine,
 8. Služba za unutarnju reviziju.

Upravna tijela u okviru svojeg djelokruga obavljaju upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga Županije i to:

 • izrađuju nacrte općih akata i pojedinačnih akata koje donosi Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Županijska skupština),
 • izrađuju nacrte pojedinačnih akata koje donosi župan Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: župan),
 • provode i primjenjuju opće i pojedinačne akte tijela Županije,
 • organiziraju i neposredno provode, te nadziru izvršavanje općih i pojedinačnih akata Županijske skupštine u skladu s nadležnostima upravnih tijela Županije donošenjem pojedinačnih akata kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, a u skladu s posebnim propisima,
 • prate stanje u područjima za koja su osnovana i predlažu mjere za poboljšanje stanja,
 • sudjeluju u uspostavljanju, provođenju i razvijanju financijskog upravljanja i kontrole,
 • sudjeluju u izradi strateških, taktičkih, operativnih, odnosno drugih planskih dokumenata, te u praćenju njihove provedbe, kao i u izvješćivanju o provedbi istih,
 • izrađuju programe razvoja, analize i druge stručne podloge za poticanje razvitka Županije,
 • rješavaju o pravima i obvezama građana i drugih osoba, u skladu s odredbama zakona,
 • poduzimaju mjere za dobro gospodarenje imovinom i pravima Županije, u skladu s propisima,
 • pružaju stručnu pomoć predsjedniku i članovima Županijske skupštine, kao i zastupnicima u Hrvatskom saboru koji su s područja Županije, u obavljanju poslova iz njihova djelokruga,
 • surađuju s općinama i gradovima na području Županije u usklađivanju njihovih interesa i stajališta o zajedničkim pitanjima značajnima za ravnomjerni razvitak, kako općina i gradova, tako i Županije u cjelini,
 • izrađuju prijedloge i poduzimaju potrebne mjere za djelovanje javnih ustanova kojima je osnivač Županija, kao i trgovačkih društava u kojima Županija ima poslovne udjele ili dionice,
 • unaprjeđuju suradnju upravnih tijela Županije s građanima i institucijama civilnog društva u cilju što boljeg ostvarivanja njihovih prava, preuzimanja obveza i djelovanja u cjelini,
 • vode brigu o organizaciji rada tijela Županije,
 • obavljaju i druge poslove i zadaće u cilju ostvarivanja funkcija Županije, a u skladu sa propisima.

Upravna tijela obavljaju i poslove državne uprave prenijete na Županiju u skladu sa posebnim propisima.

Upravna tijela mogu obavljati i poslove koji po posebnim propisima spadaju u samoupravni djelokrug općine ili grada, ukoliko o tome postoji međusobni sporazum i odluka predstavničkog tijela općine ili grada o prenošenju tih poslova na Županiju, a sukladno statutima Županije i općine ili grada.

Upravna tijela odgovorna su županu i Županijskoj skupštini za zakonitu i stručnu utemeljenost podnijetih prijedloga i provedenih radnji, te za pravodobno izvršavanje poslova iz svojeg područja.