Služba ureda župana

Pročelnica: Melita Ivančić, mag.pol.
Sjedište: Antuna Nemčića 5/I, 48000 Koprivnica (I kat, soba 22)
Tel: 048 658-120
Fax: 048 622-584
e-mail: melita.ivancic@kckzz.hr

Služba ureda župana obavlja poslove protokola i odnosa s javnošću za potrebe župana, zamjenika župana i Županijske skupštine, poslove međuregionalnog, prekograničnog i međunarodnog povezivanja i suradnje, kao i korištenja sredstava iz europskih fondova, poslove zaštite i spašavanja, surađujes državnim tijelima, drugim jedinicama područne (regionalne) samouprave i jedinicama lokalne samouprave na području Županijete obavlja opće, pomoćno-tehničke i ostale poslove čije je obavljanje potrebno radi pravodobnog i nesmetanog obavljanja poslova iz djelokruga upravnih tijela Županije.

Poslovi ovog upravnog tijela posebno se odnose na:

 • pripremanje programa rada župana i zamjenika župana i praćenje njihovih izvršenja putem izrade izvješća, elaborata i drugih informativno analitičkih materijala,
 • informiranje o radu župana i zamjenika župana, Županijske skupštine i njihovih radnih tijela,
  poslove protokola,
 • poslove odnosa s javnošću, organiziranja konferencija za medije, priopćenja i prezentacija aktivnosti tijela Županije u medijima, kao i unapređenja odnosa s javnošću općenito,
 • suradnju s predstavnicima medija, medijskim kućama i redakcijama, te promidžbu,
 • uređivanje, organiziranje i objavljivanje“Županijskog lista – glasnika Koprivničko-križevačke županije“,
 • poslove osiguravanja prava na pristup informacijama,
 • usklađivanje i unapređenje komunikacije župana i zamjenika župana sa pročelnicima upravnih tijela u cilju bolje informiranosti, te pravovremenog i potpunog izvršenja poslova i zadaća,
 • pripremanje sastanaka s predstavnicima lokalne i područne (regionalne) samouprave te lokalne i regionalne samouprave drugih država,
 • izradu programa razvoja međunarodne suradnje i europskih fondova, programa zaštite i spašavanja, te vatrogastva,
 • pripremanje akata i surađivanje u području zaštite i spašavanja, vatrogastva, sukladno zakonu i odlukama nadležnih tijela, te obavljanje stručnih i administrativnih  poslova za tijela osnovana u tim područjima na županijskoj razini,
 • obavljanje poslova zaštite na radu i civilne zaštite, zaštite i spašavanja te vatrogastva,
 • obavljanje poslova iz područja međuregionalne i međunarodne suradnje, pripremanje sporazuma o suradnji, provođenje i sudjelovanje u međunarodnim programima, poticanje razvoja prekogranične, transnacionalne i međuregionalne suradnje kod jedinica lokalne samouprave i javnih ustanova kojima je osnivač Županija, odnosno trgovačkih društava u kojima Županija ima poslovne udjele ili dionice,
 • obavljanje poslova vezanih uz članstvo u međunarodnim organizacijama, te provođenje aktivnosti proizašlih iz članstva u međunarodnim organizacijama,
 • surađivanje na pripremi i provedbi projekata sufinanciranih iz fondova Europske unije (u daljnjem tekstu: EU) i ostalih međunarodnih i nacionalnih fondova, te državnih tijela (darovnice),
 • vođenje i koordiniranje baze europskih projekata na županijskoj razini u suradnji s„POROM“Razvojnom agencijom Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji (u daljnjem tekstu: „PORA“),
 • prikupljanje prijedloga projektnih ideja jedinica lokalne samouprave, udruga i ostalih interesnih grupa, te izrađivanje projektnih prijedloga od općeg interesa za više dionika sa područja Županije, kandidiranje istih za sredstva za izradu projektno-tehničke dokumentacije nadležnim ministarstvima, izrađivanje zahtjevaza korištenje sredstava tehničke pomoći u svrhu kandidiranja istih za korištenje sredstava kohezijskih fondova i ostalih fondova EU,
 • svakodnevno praćenje i prosljeđivanje zainteresiranim stranama javnih poziva programa  EU,
 • vođenje brige o tehničkoj ispravnosti službenih vozila, prijevoz župana i zamjenika župana te poslove dostave, kao i druge poslove vezane uz korištenje službenih vozila,
 • opće, pomoćno-tehničke i ostale poslove čije je obavljanje potrebno radi pravodobnog i nesmetanog obavljanja poslova iz djelokruga upravnih tijela Županije,
 • planiranje, projektiranje, vršenje izgradnje, uspostavljanje i održavanje informatičkih sustava i web portala Županije,
 • poslove vezane za razvoj i unapređenje informatizacije i informatičke podrške, kao i predlaganje i provođenje novih projekata informatizacije poslovnog sustava Županije, te integracija sa informacijskim sustavima jedinica lokalne samouprave,
 • planiranje i nabavljanje, te upravljanje i održavanje informatično-komunikacijskih resursa,
 • obavljanje nadzora nad radom mreže, te osiguravanje sigurnosti i zaštite podataka, backup podataka i data recovery,
 • planiranje i provođenje edukacije za korištenje informatičke opreme, programa i alata u radu,
 • predlaganje i provođenje mjera i procedura za informacijsku sigurnost i tajnost informacija,
 • obavljanje i drugih odgovarajućih stručnih i administrativnih poslova vezanih uz rad župana i zamjenika župana.