Upravni odjel za poslove Županijske skupštine i pravne poslove

Pročelnica: Marina Horvat, dipl. iur.

Sjedište: Antuna Nemčića 5, 48000 Koprivnica (II kat, soba 51)
Tel: 048 658-250
Fax:048 658 584, 658-205
e-mail: marina.horvat@kckzz.hr

Upravni odjel za poslove Županijske skupštine i pravne poslove obavlja poslove organizacije rada Županijske skupštine, pravne poslove prenijete na upravna tijela, poslove čuvanja i objavljivanja akata tijela Županije, imovinsko – pravne poslove, surađuje s državnim tijelima, drugim jedinicama područne (regionalne) samouprave i jedinicama lokalne samouprave na području Županije te obavlja poslove vezane uz statusna prava službenika i namještenika Županije.

Poslovi ovog upravnog tijela posebno se odnose na:

 • pripremanje i organiziranje sjednica Županijske skupštine i njezinih radnih tijela, te pripremanje materijala, odnosno osiguravanje drugih uvjeta za održavanje sjednica,
 • davanje pravnih i drugih stručnih mišljenja u vezi s radom župana, Županijske skupštine i njihovih radnih tijela,
  pružanje stručne pomoći županu i zamjenicima župana, te predsjedniku i članovima Županijske skupštine, kao i članovima  njihovih radnih tijela,
 • pripremanje programa rada Županijske skupštine i praćenje njihovih izvršenja putem izrade izvješća, elaborata i drugih informativno analitičkih materijala,
 • provođenje postupka koordinacije kod savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih i drugih akata Županije,
  vođenje brige  o primjeni Statuta Županije i Poslovnika Županijske skupštine,
 • zastupanje Županije u parničnim, ovršnim, trgovačkim, upravnim i drugim postupcima pred nadležnim sudovima i drugim tijelima,
  pripremanje konačnih tekstova odluka i drugih akata za objavljivanje, te uređivanje, organiziranje i objavljivanje “Službenog glasnika Koprivničko-križevačke županije”,
 • praćenje programa rada Hrvatskog  sabora, proučavanje prijedloga zakona, odluka i drugih akata o kojima odlučuje Sabor, a kad je u interesu Županije, davanje mišljenja, te stručna obrada materijala radi pripreme zastupnika za sudjelovanje u radu Hrvatskog  sabora i njegovih radnih tijela,
 • praćenje programa rada gradskih i općinskih vijeća, usklađivanje stajališta gradova i općina o pitanjima o kojima odlučuju tijela vlasti u Republici Hrvatskoj, odnosno usklađivanje pitanja od zajedničkog interesa o kojima odlučuju tijela gradova i općina u sastavu Županije,
  ostvarivanje kontakata i suradnje s odgovarajućim izvršnim, predstavničkim i upravnim tijelima u gradovima i općinama Županije radi prikupljanja podataka i pripreme odgovarajućih materijala za župana, Županijsku skupštinu i njihova radna tijela,ako to ovom Odlukom ili drugim propisom nije stavljeno u nadležnost nekog drugog upravnog tijela,
 • pružanje pravne zaštite vezane uz poslove upravljanja, korištenja i raspolaganja nekretninama i pokretninama koje su u vlasništvu Županije,
  obavljanje stručnih, pravnih i administrativnih poslova za Službenički sud Koprivničko-križevačke županije,
 • primanje pritužbi i predstavki građana i pravnih osoba na rad tijela Županije, kao i na rad upravnih tijela, te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kad im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti, te briga o pravovremenom postupanju i njihovom rješavanju,
 • obavljanje i drugih odgovarajućih stručnih i administrativnih poslova vezanih uz rad Županijske skupštine i njihovih radnih tijela, a po potrebi i uz rad župana te zamjenika župana,
 • poslove od značaja za ostvarivanje prava i dužnosti župana i zamjenika župana utvrđenih zakonom i drugim propisima,
  utvrđivanje prava, obveza i odgovornosti službenika i namještenika, te obavljanje poslova vezanih uz statusna prava službenika i namještenika te obnašanje dužnosti župana i zamjenika župana,
 • obavljanje ostalih kadrovskih poslova i vođenje odgovarajućih evidencija, kao i poduzimanje mjera za stručno osposobljavanje službenika i namještenika, u skladu sa zakonom,
 • rješavanje u upravnim stvarima u prvom stupnju, sukladno posebnim propisima,
  poslovi pisarnice i pismohrane,
 • druge poslove u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima.