Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

Pročelnik: Damir Petričević, mag.ing.aedif.
Sjedište: Antuna Nemčića 5/I dvorišni dio, 48000 Koprivnica
Tel: 048 658-129
e-mail: damir.petricevic@kckzz.hr

Ispostava Križevci:

Pomoćnica pročelnika za prostorno uređenje i gradnju: Vesna Telban, dipl. arh.
Sjedište: Križevci, Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12
Tel: 048 270-670
e-mail: vesna.telban@kckzz.hr

Ispostava Đurđevac:

Pomoćnik pročelnika za prostorno uređenje i gradnju: Miran Peršinović, dipl.ing.građ.
Sjedište: Đurđevac, Stjepana Radića 1
Tel: 048 818-402
e-mail: miran.persinovic@kckzz.hr

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode obavlja poslove iz područja prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša i zaštite prirode na području Županije (izuzev područja Grada Koprivnice).

Poslovi ovoga upravnog odjela posebno se odnose na:

 • rješavanje u upravnim stvarima u prvom stupnju glede provođenja dokumenata prostornog uređenja izdavanjem: lokacijskih dozvola, rješenja o utvrđivanju zemljišta za redovnu uporabu građevina, potvrda o usklađenosti parcelacijskih elaborata s aktima dokumenata prostornog uređenja, izvoda iz detaljnih planova i drugih,
 • rješavanje u upravnim stvarima u prvom stupnju u postupku gradnje i ozakonjenja izdavanjem: rješenja o uvjetima građenja, rješenja za građenje, potvrda glavnog projekta, uporabnih dozvola, dozvola za uklanjanje, rješenja o izvedenom stanju, uvjerenja za uporabu građevina, uvjerenja o vremenu građenja građevina,
 • potvrđivanje elaborata o etažiranju građevina,
 • rješavanje u upravnim stvarima u prvom stupnju u provedbi propisa iz područja zaštite okoliša, zaštite prirode i postupanja s neopasnim otpadom, izdavanjem dozvola za gospodarenje otpadom, rješenja o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu Natura 2000 područja i rješenja o potrebi provođenja Glavne ocjene, izdavanjem dopuštenja za zahvate, radnje i istraživanja u zaštićenom području prirode, izdavanjem posebnih uvjeta zaštite prirode izvan granica građevinskog područja tijekom izdavanja lokacijske dozvole,
 • izrađivanje planskih i izvještajnih dokumenata zaštite okoliša i zaštite prirode,
 • vođenje e-baze Registra onečišćavanja okoliša,
 • vođenje evidencija i izvješća propisanih zakonom i posebnim propisima,
 • praćenje i dostava podataka iz područja prostornog uređenja, gradnje i zaštite okoliša, te zaštite prirode nadležnom ministarstvu i Zavodu za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije,
 • sudjelovanje u izradi prostorno-planske dokumentacije u okviru zakonom propisane nadležnosti,
 • obavlja poslove oko procjene vrijednosti nekretnina iz nadležnosti Županije, u skladu sa posebnim propisima,
 • koordinira poslove oko financiranja udruga, u skladu s posebnim propisima,
 • pripremanje stručnih mišljenja o prijedlozima zakona i drugih propisa iz područja prostornog uređenja, gradnje i zaštite okoliša, te zaštite prirode o kojima odlučuju tijela državne vlasti,
 • rješavanje u upravnim stvarima u prvom stupnju glede ocjene prihvatljivosti zahvata, planova i programa za područje ekološke mreže Natura 2000, koja obuhvaća zaštićeno područje u kategorijama nadležnosti propisanih zakonom,
 • rješavanje u upravnim stvarima u prvom stupnju glede procjene utjecaja na okoliš i ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš propisanih zahvata, te sudjelovanje u postupcima strateške procjene planova, programa i strategija na okoliš,
 • osiguravanje stručne pomoći nadležnom ministarstvu u postupcima procjene utjecaja na okoliš i glavne ocjene zahvata za ekološku mrežu Natura 2000 područje, organiziranjem javnih rasprava o studijama navedenih postupaka,
 • osiguravanje stručne pomoći nadležnom ministarstvu utvrđivanjem ispunjavanja hrvatskih i EU standarda zaštite okoliša i prirode korisnika sredstava EU programa za izgradnju i opremanje gospodarskih građevina obavljanjem terenske kontrole  i izrađivanjem izvješća u fazi prije isplate sredstava i u ex-post razdoblju,
 • sudjelovanje u radu povjerenstava u postupcima procjene utjecaja zahvata na okoliš iz nadležnosti Ministarstva zaštite okoliša i prirode – analiza studije utjecaja na okoliš i izrada mišljenja, primjedbi i prijedloga na studiju,
 • sudjelovanje u postupcima dodjele koncesija za pravo gospodarskog korištenja prirodnih dobara,
 • druge poslove u skladu sa zakonom i podzakonskim propisima.