Upravni odjel za zdravstveno-socijalne djelatnosti

Pročelnica: Željka Koluder Vlahinja, dipl. soc. rad.
Sjedište: Antuna Nemčića 5, 48000 Koprivnica (I kat, dvorišni dio, soba 33)
Tel: 048 658-225
Fax: 048 658-226
e-mail: zeljka.koluder.vlahinja@kckzz.hr

Upravni odjel za zdravstveno-socijalne djelatnosti obavlja poslove iz područja zdravstva, socijalne skrbi, te udruga građana iz tih područja.

Poslovi ovoga upravnog odjela posebno se odnose na:

 • pripremanje stručnih mišljenja o prijedlozima zakona i drugih propisa iz zdravstvene i socijalne djelatnosti o kojima odlučuju tijela državne vlasti, a od interesa su za Županiju,
 • praćenje poslovanja javnih ustanova iz područja zdravstva i iz područja socijalne skrbi, a nad kojima osnivačka prava obavlja Županija, te predlaže mjere u svrhu poboljšanja uvjeta njihova poslovanja i priprema izvješća o njihovom radu za nadležna tijela,
 • obavljanje financijsko-administrativnih poslova u svezi korištenja sredstava za decentralizirano financiranje potreba javnih ustanova iz stavka 2. alineje 2. ovog članka,
 • predlaganje programa i mjera za ostvarivanje višeg standarda zdravstvene zaštite i socijalne skrbi stanovništva na području Županije,
 • usklađivanje ustrojstva djelatnosti socijalne skrbi u nadležnosti Županije,
 • utvrđivanje minimalnih uvjeta fizičkim osobama za pružanje socijalnih usluga: starijim i nemoćnim osobama, beskućnicima, usluga pomoći u kući i usluga koje pružaju fizičke osobe kao svoju profesionalnu djelatnost,
 • obavljanje poslova vezanih uz rad mrtvozorničke službe, odnosno preglede osoba umrlih izvan zdravstvenih ustanova,
 • rješavanje u upravnim stvarima u prvom stupnju iz područja socijalne skrbi,     sukladno posebnim propisima,
 • rješavanje u upravnim stvarima u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne akte tijela gradova i općina iz područja socijalne skrbi,
 • provođenje odgovarajućih postupaka davanja koncesija za obavljanje javne zdravstvene službe, sukladno posebnim propisima,
 • obavljanje poslova praćenja rada koncesionara u javno zdravstvenim djelatnostima, upisivanje koncesijskih ugovora u registar, pripremanje propisanih izvješća o njihovu radu, analiziranja financijskih rezultata koncesionara i dostavljanje nadležnim državnim i županijskim tijelima,
 • koordiniranje provođenja planova promicanja zdravlja, prevencije te ranog otkrivanja bolesti,
 • vođenje evidencije o pravnim osobama koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi, osim ustanova socijalne skrbi,
 • obavljanje pripremnih poslova vezanih uz osnivanje doma socijalne skrbi, centra za pomoć i njegu, te za pružanje usluga terapijske zajednice za ovisnike o opojnim drogama i povremene uzimatelje opojnih droga, bez osnivanja doma socijalne skrbi, a koje osniva Županija,
 • koordiniranje provođenja izvaninstitucionalnih usluga socijalne skrbi koje pružaju udruge,
 • koordinira poslove oko financiranja udruga, u skladu s posebnim propisima,
 • druge poslove u skladu sa zakonom i podzakonskim propisima.