Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu

Pročelnik: Darko Masnec, dipl.oec
Sjedište: Ulica Antuna Nemčića 5, 48000 Koprivnica, II kat, soba 47
Tel: 048 658-242
e-mail: darko.masnec@kckzz.hr

Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu obavlja poslove iz područja planiranja, praćenja i izvršavanja financijskih dokumenata Županije.

Poslovi ovog upravnog odjela posebno se odnose na:

 • praćenje i proučavanje problematike javnih financija s naglaskom na financiranje javnih potreba, te pripremu analitičkih i drugih stručnih materijala o pitanjima vezanim uz javne financije,
 • proučavanje i sudjelovanje u pripremi prijedloga programa financiranja javnih potreba Županije, te financiranje prihvaćenih programa s aktivnostima i projektima,
 • izradu uputa proračunskim korisnicima o načinu izrade financijskih planova i elementima izrade zahtjeva za osiguranje sredstava u  proračunu Županije,
 • pripremu nacrta proračuna Županije i pratećih financijskih dokumenata, izvršavanje proračunskih izdataka i  rashoda, vođenje poslova naplate prihoda i evidencija prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, kao i poslove ekonomata,
 • izradu periodičnih (tromjesečni, polugodišnji i devetomjesečni) i godišnjih financijskih izvještaja proračuna, te prijedloga polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna,
 • praćenje i proučavanje problematike izvršavanja proračuna jedinica lokalne samouprave, pripremu mjera pospješivanja njihovog financiranja, te prijedloga osiguranja dopunskih sredstava iz državnog i županijskog proračuna,
 • izradu nacrta općih i pojedinačnih akata vezanih uz prihode i  primitke te rashode i izdatke proračuna, te povremena izvješća na traženje župana i Županijske skupštine i njegovo izvršavanje, kao i druge poslove i zadaće vezane uz djelatnost financiranja Županije,
 • provođenje prvostupanjskih upravnih postupaka razreza i naplate poreza na nasljedstva i darove i poreza na cestovna motorna vozila,
 • provođenje upravnog postupka i rješavanje u drugostupanjskom postupku po žalbama izjavljenim na upravne akte tijela gradova i općina,
 • sukladno odredbama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
 • uspostavljanje, razvijanje i koordiniranje sustava financijskog upravljanja i kontrole,
 • poslove obračuna i isplate plaća i drugog dohotka,
 • izrađivanje plana javne nabave računalne i mrežne opreme, te sistemskog softvera,
 • provođenje postupaka javne nabave u kojima se Županija nalazi u svojstvu naručitelja, te provođenje objedinjenih postupaka javne nabave za javne ustanove kojima je osnivač Županija, kao i za trgovačka društva u kojima Županija ima poslovne udjele, odnosno dionice,
 • provođenje postupaka izravnog ugovaranja roba, radova i usluga,
 • vođenje registra sklopljenih ugovora o javnoj nabavi,
 • druge poslove u skladu sa zakonom i podzakonskim propisima.