Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu

Pročelnik: Marijan Štimac, dipl. oec
Sjedište: Antuna Nemčića 5, 48000 Koprivnica (II kat, dvorišni dio)
Tel: 048 658-231
Fax: 048 222-791
e-mail: marijan.stimac@kckzz.hr

Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu obavlja poslove iz područja konkurentnog, komunalnog i vodnog gospodarstva te regionalnog razvoja, poslove iz područja poljoprivrede, ruralnog razvoja, šumarstva, lovstva,te poslove iz područja energetike i prometa.

Poslovi ovoga upravnog odjela posebno se odnose na:

 • izradu programa razvoja gospodarstva, poduzetništva, obrtništva, komunalne djelatnosti, vodnog  i konkurentnog gospodarstva i sustavnog  gospodarenja energijom Županije, programa za razvoj poljoprivrede, ruralnog i regionalnog razvoja, ribarstva, lovstva, šumarstva, turizma,
 • pripremanje stručnih mišljenja o prijedlozima zakona i drugih propisa iz područja  gospodarstva, poduzetništva, obrtništva, komunalnog gospodarstva, vodnog gospodarstva, regionalnog razvoja, prometa i sustavnog gospodarenja energijom, kao i poljoprivrede i ruralnog razvoja, ribarstva, lovstva i šumarstva, te turizma o kojima odlučuju tijela državne vlasti, a od  interesa su za Županiju,
 • pružanje savjetodavne pomoći gradovima i općinama, te obavljanje i drugih poslova kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom i aktom Županijske skupštine ili župana,
 • usklađivanje radnji i poduzimanje mjera u cilju ravnomjernog razvitka jedinica lokalne samouprave u sastavu Županije,
 • vođenje baze podataka o gospodarskim kretanjima u Županiji,
 • promoviranje mogućnosti ulaganja u Županiji i očitovanja na upite investitora,
 • sudjelovanje u organizaciji gospodarskih manifestacija, promocija, gospodarskih sajmova te izložbi,
 • praćenje stanja u području turizma te davanje smjernica za unaprjeđenje različitih oblika kontinentalnog turizma u Županiji, a u suradnji s Turističkom zajednicom Koprivničko-križevačke županije, kao i koordiniranje aktivnosti svih sudionika iz područja turizma,
 • obavljanje upravnih i stručnih poslova iz područja komunalnog gospodarstva, sukladno zakonu,
 • praćenje i predlaganje mjera za ravnomjerni razvitak komunalnih djelatnosti i izgradnju zajedničkih objekata komunalne infrastrukture,
 • rješavanje u upravnim stvarima u prvom stupnju, sukladno posebnim propisima,
 • rješavanje u upravnim stvarima u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne akte tijela gradova i općina sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o  postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama i Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara,
 • obavljanje poslova iz nadležnosti Županije u djelatnosti upravljanja vodama, korištenja javnog vodnog dobra za odmor i rekreaciju, navodnjavanje, zaštitu izvorišta, ograničenja korištenja voda i slično, a u skladu sa zakonom,
 • praćenje stanja u vodnom gospodarstvu, provođenje tekućih projekata sa ciljem smanjenja onečišćenja vode, tla i zraka,
 • obavljanje poslova iz područja regionalnog razvoja i to kroz izradu strateških dokumenata u područjima iz nadležnosti upravnog odjela te predlaganje i provođenje programa i projekata regionalne razvojne politike u skladu s nacionalnim i europskim politikama regionalnog razvoja, kao i predlaganje razvojnih prioriteta Županije,
 • organiziranje i praćenje izrade Županijske razvojne strategije, te provođenje u dijelu koji se odnosi na upravni odjel,
 • vođenje baze projekata na području Županije u suradnji s„POROM“, općinama, gradovima, županijama te tijelima državne uprave, izuzev baze EU projekata koju vodi Služba ureda župana,
 • pribavljanje i distribuiranje informacije o potencijalnim izvorima financiranja županijskih programa i projekata te programa gradova i općina, trgovačkih društava, javnih ustanova i udruga sa državne i međunarodne razine,
 • obavljanje poslova vezanih za kreditne programe Županije u smjeru razvoja gospodarstva i poljoprivredne proizvodnje te ruralnog prostora,
 • sudjelovanje u organizaciji seminara i ostalih stručnih skupova iz djelokruga upravnog odjela u suradnji s „POROM“,
 • praćenje stanja i analiziranje izvješća pravnih osoba osnovanih u područjima iz nadležnosti upravnog odjela, čija osnivačka prava, odnosno poslovne udjele ili dionice ima Županija,
 • surađivanje s udrugama, drugim pravnim osobama i tijelima osnovanim u područjima iz djelokruga upravnog odjela, posebno sa socijalno-gospodarskim vijećem,
 • prati propise koji se odnose na djelokrug i područje rada upravnog odjela,
 • pripremanje za provođenje postupka za dodjelu koncesija u području energetike, upis u registar istih, te praćenje izvršavanja koncesijskih ugovora i izradu propisanih izvješća,
 • provođenje programa sustavnog gospodarenja energijom na razini Županije,
 • vođenje registra objekata Županije u informatičkom sustavu gospodarenja energijom i koordiniranje s drugim odjelima, te vođenje poslova tima energetske efikasnosti na svim investicijama koje se izvode na nekretninama kojima je vlasnik Županija, odnosno nekretninama javnih ustanova kojima je Županija osnivač,
 • izrađivanje projektnih zadataka i sudjelovanje u provedbi nabave usluga za izradu strateških dokumenata propisanih zakonom iz područja energetike i rudarstva,
 • koordiniranje poslova oko ravnomjerne izgradnje i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Županije u suradnji sa Županijskom upravom za ceste Križevci,
 • praćenje stanja i predlaganje mjera za ostvarivanje efikasnije prometne povezanosti jedinica lokalne samouprave na području Županije,
 • predlaganje uvjeta obavljanja, provođenje postupka i izdavanje dozvole za županijski linijski odnosno županijski posebni linijski javni cestovni prijevoz putnika, kao i vođenje propisanih upisnika i obavljanje ostalih poslova u području prometa, a koji su iz nadležnosti Županije,
 • rješavanje u prvom stupnju o pravima i obvezama građana i pravnih osoba u upravnom postupku iz područja cestovnog prometa, te sudjelovanje u radu povjerenstva za tehnički pregled,
 • obavljanje stručnih i administrativnih poslova za pojedina radna tijela Županijske skupštine i župana,
 • prikupljanje prijedloga projektnih ideja jedinica lokalne samouprave, udruga i ostalih interesnih grupa, te izrađivanje projektnih prijedloga od općeg interesa za više dionika sa područja Županije, kandidiranje istih za sredstva za izradu projektno-tehničke dokumentacije nadležnim ministarstvima te izrađivanje zahtjeva za korištenje sredstava tehničke pomoći u svrhu kandidiranja istih,
 • izrađivanje programa iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja, lovstva i šumarstva te provođenje prvostupanjskog upravnog postupka i izrađivanje izvješća o provedbi istih,
 • praćenje stanja, predlaganje mjera i poticanje unapređenja sustava obrane od tuče,  ublažavanje od posljedica elementarnih nepogoda i provođenje programa osiguranja usjeva,
 • provođenje programa sufinanciranja i praćenje stanja u poljoprivredi po različitim djelatnostima: ratarstvo, stočarstvo, ekološka proizvodnja, voćarstvo, vinogradarstvo, povrtlarstvo i ostale poljoprivredne djelatnosti,
 • izrađivanje razvojnih mjera poljoprivredne politike na razini Županije i to posebice mjere ruralnog razvoja koje uključuju mjere: zemljišne politike unapređenja gospodarenja poljoprivrednim zemljištem te okrupnjavanja i uređenja poljoprivrednog zemljišta,
 • provođenje mjera institucijske potpore u poljoprivrednoj proizvodnji i stručno-interesno povezivanje poljoprivrednika,
 • provođenje programa ruralnog razvoja u suradnji s lokalnim akcijskim grupama, jedinicama lokalne samouprave, udrugama i ostalim interesnim skupinama civilnog društva, sve na osnovu zakona i mogućnosti financiranja iz strukturnog fonda za ruralni razvoj EU,
 • praćenje stanja i provođenje programa iz područja šumarstva, posebice kroz suradnju sa istraživačkim centrom Hrvatskog šumarskog instituta i drugim znanstvenim ustanovama,
 • praćenje stanja, provođenje programa i rješavanje u upravnim stvarima u prvom stupnju, sukladno Zakonu o lovstvu,
 • predlaganje i provođenje mjera unapređenja lovnog gospodarstva i gospodarenja lovištima i divljači, surađivanje s lovačkim i ribolovnim udrugama u cilju razvoja lovnog gospodarstva i promicanja lovnog i ribolovnog turizma,
 • promidžbe poljoprivrednika i poljoprivredne proizvodnje u suradnji sa jedinicama lokalne samouprave, udrugama i turističkim zajednicama,
 • sufinanciranje specijaliziranih zanimanja u poljoprivredi u suradnji sa obrazovnim ustanovama i organizacija stručnih ekskurzija za interesnu skupinu iz sektora poljoprivrede,
 • koordinira poslove oko financiranja udruga, u skladu s posebnim propisima,
 • druge poslove u skladu sa zakonom i podzakonskim propisima.