Uvid u Elaborat gospodarenja otpadom za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom – obrt STR „AKUMULATOR”, Đurđevac

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije na temelju čl. 92. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” br. 94/13) i članka 95. Zakona o općem i upravnom postupku (“Narodne novine” broj 47/09) u postupku izdavanja dozvole za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom obrta STR „AKUMULATOR”, VL. NADICA REPIĆ, Đurđevac, Basaričekova 43, OIB:97313954609 objavljuje

P O Z I V

Pozivaju se stranke u postupku izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom određene člankom 95. Zakona o održivom gospodarenju otpadom – podnositelj zahtjeva za izdavanje dozvole, vlasnik nekretnine za koju se izdaje dozvola, nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini te jedinica lokalne samouprave na čijem se području obavlja djelatnost iz zahtjeva, na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom, verzija 1. od datuma 17. veljače 2017. godine, STR „AKUMULATOR”, VL. NADICA REPIĆ, Đurđevac.

Tijelo nadležno za provedbu postupka

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Nemčićeva 5/I, Koprivnica.

Informacija o postupku

Obrt STR „AKUMULATOR” podnio je zahtjev za izdavanje izmjene i dopune dozvole za gospodarenje otpadom na lokaciji Grad Đurđevac, Đure Basaričeka 43, k.č.br. 1425, k.o. Đurđevac i uz zahtjev dostavio Elaborat gospodarenja otpadom za sakupljanje, oporabu te drugu obrada otpada  i zbrinjavanje neopasnog otpada.

Naznaka mrežne stranice objave Elaborata

Elaborat gospodarenja otpadom objavljen je na mrežnim stranicama Koprivničko-križevačke županije, (www.kckzz.hr/), Javni pozivi i natječaji, Poziv – uvid u Elaborat gospodarenja otpadom.

Vrijeme i mjesto uvida

Uvid u Elaborat gospodarenja otpadom obaviti će se dana 14. ožujka 2017. godine. u 10,00 sati na lokaciji gospodarenja otpadom, Grad Đurđevac, Đure Basaričeka 43, lokacija obrta STR „AKUMULATOR”.

Stranke u postupku:

  1. STR „AKUMULATOR”, VL. NADICA REPIĆ, Đurđevac, Basaričekova 43Grad Đurđevac.
  2. Grad Đurđevac, ul. Stjepana Radića 1, 48 350 Đurđevac.

Rok i način izjašnjenja:

Stranke u postupku mogu dostaviti izjašnjenje na Elaborat gospodarenja otpadom i poštom u pisanom obliku, na obrascu za primjedbe priloženom uz Elaborat na službenim stranicama Koprivničko-križevačke županije, pozivom na gornju klasu, na adresu:

Koprivničko-križevačka županija,
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Nemčićeva 5/I, 48 000 Koprivnica.

Ako se pozivu za uvid (poštom ili dolaskom na mjesto uvida) stranka iz opravdanih razloga ne može odazvati, uvid se može izvršiti i naknadno, ali najkasnije u roku od osam dana od dana uvida određenog u ovom pozivu. Stranka je u tom slučaju dužna dokazati opravdanost razloga zbog kojih se nije mogla odazvati pozivu.

Ako se stranka ne izjasni o Elaboratu u danim rokovima, smatra se da je stranci dana mogućnost uvida, sukladno čl. 92., stavku 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA: UP/I-351-02/17-01/3
URBROJ: 2137/1-05/17-17-3
Koprivnica,  2. ožujka  2017.

Pročelnik:
Damir Petričević, mag.ing.aedif., v.r.