Uvid u Elaborat gospodarenja otpadom za lokaciju Odlagalište „Peski“– Komunalne usluge Đurđevac d.o.o., Đurđevac

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije na temelju čl. 92. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” br. 94/13) i članka 95. Zakona o općem i upravnom postupku (“Narodne novine” broj 47/09) u postupku izdavanja dozvole za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom trgovačkog društva KOMUNALNE USLUGE ĐURĐEVAC d.o.o., Đurđevac, Radnička cesta 61, OIB:69864803750, objavljuje

P O Z I V

kojim se pozivaju stranke u postupku izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom, određene člankom 95. Zakona o održivom gospodarenju otpadom – podnositelj zahtjeva za izdavanje dozvole, vlasnici nekretnine za koju se izdaje dozvola, nositelji drugih stvarnih prava na toj nekretnini te jedinica lokalne samouprave na čijem se području obavlja djelatnost iz zahtjeva, na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva KOMUNALNE USLUGE ĐURĐEVAC d.o.o., Đurđevac (u nastavku: stranka) za lokaciju za koju se podnosi zahtjev za ishođenjem dozvole za gospodarenje otpadom – odlagalište Peski, Grad Đurđevac, k.č.br. 4688/154 k.o. Đurđevac.

Cijeli poziv možete vidjeti OVDJE.

Pročelnik:
Damir Petričević, mag.ing.aedif., v.r.