Zamjenik Sobota na sastanku s predstavnicima HEP-a i općina

Na inicijativu Hrvatske elektroprivrede, u utorak 5. prosinca predstavljena je mogućnost izgradnje dviju protočnih hidrocentrala na rijeci Dravi radnog naziva Molve 1 i Molve 2 koje su sastavnica nacionalne strategije investiranja u obnovljive izvore energije koristeći hidropotencijal.

Sastanak s načelnicima i predstavnicima općina vodio je zamjenik župana Darko Sobota, koji je naglasio podršku Županije za realizaciju početka pripremnih radnji  kroz proces uvrštavanja hidrocentrala u prostorni plan  i daljnju razradu idejnog rješenje kod potencijalnog investitora HEP-a, uz definiranje svih koristi projekta za zajednicu. Osim proizvodnje električne struje, to su navodnjavanje, izgradnja mostova na objektima radi povezivanja Prekodravlja, cestovna infrastruktura i koncesijska renta općinama, a cijeli će se projekt odvijati uz posebnu brigu za zaštitu okoliša.

Načelnici i predstavnici općina saslušali su prijedlog i prezentaciju te prihvatili vlastito učešće u koordinacijskom tijelu čije je sjedište u Koprivničko križevačkoj županiji pri Upravnom odjelu za gospodarstvo, komunalnu djelatnost i poljoprivredu, a osnovna mu je svrha definiranja postupka uvrštavanja predmetnih energana u prostorni plan Županije i općina te komunikacija sa zainteresiranom javnošću.

Akumulacije za hidrocentrale smještene su unutar javnog vodnog dobra, odnosno inundacijskog pojasa rijeke  na području Republike Hrvatske te ne zauzimaju prostor poljoprivrednog zemljišta. Sustav hidrocentrala podrazumijeva i gradnju nasipa do 7 metara visine sa obje strane rijeke kojim se trajno uspostavlja branjeno područje za slučaj mogućih poplava u dužini od 19 kilometara na području šest općina uz Dravu: Drnje, Peteranec, Gola, Hlebine, Molve i Novo Virje.

Na kraju sastanka, za siječanj sljedeće godine dogovorena je prva prezentacija za sve članove predstavničkih tijela općina.

Služba ureda župana